Mau dvara zhepcho wap shuion nvikbo wui mauwa ma chom so wang bigvo

州纪委监委领导班子集中学习走进乡村

时间:2019-11-01 08:58:48

  Yvumsing wap lusik Mau dvara zhepcho wap ma ganbu bve yvumsing muzui wap mai so toq lo、 zuppong wap mai so toq lo lui, Mauwa yvang ma lo chom mvoq lo chom samlik lvum bigvo, mangkang wun dvo lui wu、myit wu imyit wun lui mvoq、laigva buk ma mingman dvara mvoq、loqzo yvang ma mulik zhik mvoq. Xigi lvomo 10qap 24nyi ma, Mangshi Xengang mauwa ma gvut e Mau dvara zhepcho wap shuion nvikbo wui“Bvunwang advo myvi、wunwo mi- zving dvo”ga e zhvum midung mingman dvara paqzhvi mvoq pung mai nambat 3da zhiwo yvang ma lo chom wu mvoq lvum bigvo.

  Lo bo mvoq bang hihi tangtang Xengang mauwa wasik zuisai zhang、Gun zhvung mai misat dvo 8kat lazhvum chang gvut qo、myung qo tuqbang girum muzui qo zhep myi wu、mingbyu ri amu zuisai byi e bve qokang qomo eq dvara zhepcho amu eq muwun pung zuisai qo lo chom mvoq zhep lvum bigvo.

  Zhep mvoq lvumzhang ma, yvangmoq Xengang Dangzhin shuion wui eq hi hu lvum dvo mu yvang mujing chom jo lvum、we dvo zhang ho toq、wui dvo zhang pyi lvum chom gvut bigvo. Mauwa dang wapdoq eq dvara mugon wap ma muwo wun su nvik dvara tantan Dang e middung mu wo wun qo、mu wo chang zhep zui qo eq Gunzhvung mai misat dvo e 8kat lazhvum chang gvut zhe qo、tuqbang girum muzo ma chang zhep zui qo bve qom daijvo bigvo.

  Mau dang wapdoq、Mau dvara wap shuji、Mau dvara zhep wap zhuren Yang Daqin zhep mvoq yu zhang ma bo lom e mai dang ri zhe dai be. Yvang dai ri, wabyu tumbyu gi Dang e wum o bvunwang eq ong bidang wo ra e awang ngvut le. Xigi Dang e labau eq mulik zhilik mai zhvam toq lo e ze ngvut le, xidong myitse yu zhang sheq,“Imyit banshoq mingbyu midvu gvut byi”qo ri aqak zhvum myvi gvut, “Dang gi mingbyu e ajvu gewang gvut、mingbyu e upkang zhvum sing gvut”qo ri imyit ma gvat dvo, “Mingbyu kau mai lo lui, mingbyu kau shut lo”qo ri gi mingbyu e qo mo gvut ra le. Dang gunzhvung wapdoq mai doqdan dvo e“Bvunwang advo myvi, wunwo mizving dvo”ga e qo ri gi mvoqshit zhvum midung gvut lui, Xi Jinpyin e byvatsik Zhunggo ga diqa dut e pomsing misa myit ri aqak mu wo gvut lui chang mvoq zui e lo ra dut e ga. (Puq gvasu Mulat)