Nambat 19cik Zhunggo Myenming guzhvit mangzhvit boi kikkam dik shoq pong be

第十九届中缅胞波狂欢节隆重举行

时间:2019-10-11 09:51:51

  Yvumsing wap lusik 10qap 2nyi mai 7nyi zhe, Zhunggo·Mingmau nambat 19cik Zhunggo Myenming guzhvit mangzhvit boi, zhvoiyung Mingmau ma kikkam dik shoq gukan zhvoiyung wum-o byvaqshit pong be.

  Wang Junqang, Hong Liyin, Gung Yinzvun, Hu Shin, Zen Shaufa, Zhang Hui, Li Zhvauwui, Xe Dvapung eq Myenming shut ma e nvikbo Dvan Angjo, Wulai So dvan, Wu Nanda, Wu-nei Lin-ang mu e ponghi zuppong ma le zhe lom be.