Datbung lusik

图片新闻

时间:2019-10-11 09:42:24 来源:德宏团结报载瓦文

  Mangzo boi zhe lo e u ma, mingdan zhvung upzau Xi Jinpyin 6nyi ri, Aumun Jefang zunghui Yijun zhung xin Yigung pung ma e mangzo 30yuq ri, shijvam mai zhvitdang gvangdang dvau byi gvat ra, laimai dum ngvut zhang gi mingdan gom ma e mangzo banshoq bang wangzan yuqyo nyi gveq ga kilum gvungdvon gvat ra.