2019zan Zaiwa laigva ganchang chung lvoqmyvang mvoqbvan pung wo pong ong lai be

2019年德宏州载瓦语规范使用提升培训圆满结束

时间:2019-09-27 09:05:22 来源:德宏团结报载瓦文

  Yvumsing wap lusik 2019zan lvomo 9qap 20nyi mai 22nyi zhe, 2019zan Zaiwa laigva ganchang chung lvoqmyvang mvoqbvan pung Mangshi Dean bingdoq wap ma wo pong ong lai be.Xida mvoqbvan pung Sikung mau byumyvu zhaunoq mu gon rung mai zhvung mu zui, Sikung mau Zaizo tungking pung eq Sikung mau Faqau mu coqzui gon rung mai bichang dvezui gvut, Zaiwa laigva ganchang chung lvoqmyvang mvoqbvan pung ma lo bilom e zhongzo sira lo gvut ra bang gi 80yuq bo ra. Zaizo laigva myi ja duq nyi be.

  Xida mvoqbvan pung pong gvut e midung gi:Zaiwa laigva ngvap gva ganchang yung, Zaiwa ngvap gva bvun zvuq paqzhvi lago lvoqging yu mu, Zaiwa laigva chung ra ganzvang eq Zaiwa laigva mvoq byi sira gvut e ganzvang lvoqmyvang lui, dangzhi sik eq puq- byan qo ma wuiyak wum-o lvoqmyvang mului, Zaiwa laigva ganchang chung qo situq wumhang gvut shang ga. Nganvung e Zaiwa mying laigva ri byuze nyiyap zuizo zuishuq qo ma gewang zhe wo lvoqtoq yu shang ga. Zaiwa mying laigva e mvoqbvan pung pong mu, nganvung Zaizo amyvu ge dik e tungking laigva chung ging e lo shang ga.

  Xida le mvoqbvan pung ma sira mo bve mvoq byi gvut e midung laigva gi:Zaiwa laigva bvunzvuq dang gvut ra e mangkoq; Zaiwa laigva tezhvap tetan gva ganchang yung; Zaiwa laigva tegan, gva gvang qo eq gvazvum gvabvong yung, gvo dvan dviq dvan gva yung qo;Loqchung laigva kasu gva ra paqzhvi;Zaiwa laigva ngvap gva dang yan lo zhang tebyoq, mying gvat lvuq e kun myo zhat lo e gu gi laigva ma agva gvut mu e paqzhvi qom mvoq byi be.

  (Lusik gva dem su Muiho Mugvai)