Wang Junqang Mangshi ma sira bvoi nvikdving e kun sai daiqang dvo ra

王俊强在芒市开展教师节慰问时强调潜心立德树人 努力办好人民满意的教育

时间:2019-09-16 15:50:37

  Yvumsing wap lusik“Zhiwo ringzhat qo gi mvoqshit qo eq tuqbum ra le.”Nambvat 35lvum sira bvoi zhe lo e u ma, 9qap 9nyi ri, Mau dang wapdoq shuji、Mingmau mingdan aqak midung cheqzui ponglam gvut zhvam zhiwo gungwui shuji、Gonwui zhuren Wang Junqang Mangshi bvunzvang sira bve ri lo kat nvikdving so hui ra, Mau dang wapdoq asuya mai gungtai gvut mu, mau gom ma e sira bve eq mvoqshit muzo zui nyi bang ri gvungdvon kilum byi ra, sira gi myoqdong arong bo dik e mu ngvut le, mingbyu myit ma wang e mvoqshit mu zuige mu, mau gom ma e mvoqshit muzo ganzvang myvangdvoq qo zhvundui wang gvut gveq ga.