Lungchon Pungsin Yidui wa ma Zaiwa laigva mvoqbvan pung pong lai be

陇川县景罕镇朋生一队举办载瓦语培训班

时间:2019-09-09 12:04:08

  Yvumsing wap lusik Xe jiro ma, Lungchon ginwang Jinkan myuqwa Pungsin Yidui wa ma Zaiwa lai- gva mvoqbvan pung pong lai be.Pungsin wa gi hikun bve mai Lungchon ginwang Zaizo tungking zum asuya mai zanzan munau zumgo zhiwo ngvut le, hau mu nganvung Zaizo amyvu wui e tungking zumgo laili paqzhvi zhe kikzup ra.Pungsin wa yvumlvum 76yvum byudu 298yuq, akui le e wa suwun gvut bang eq wabyu tumbyu wui yvumsing mying laigva ri zhvitdap imyit bo dik mu, xe jiro ma wa suwun gvut bang uhi shui she mu, zhongzo 30yuq, wabyu Muipuq Laroi ri sira gvut nvang mu, jvetjvet imyit eq yvumsing mying laigva paqzhvi zhaq wo mvoqzham mvoqse yu bigvo.

  Qanglu gva su dum myi se jo yu e gi, Pungsin wa gom ma Zaizo tungking isam bo e yvum sai lung bum lo nyi be, 2020 zan tang zhe zhang gi lawa gom ma Zaizo tungking isam bo e yvum wo qom ban sai lung nyi shoq ga.