Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su wuiloq gvut zo zhvam zhang mying long dvap lvang bigvo

中国(云南)自由贸易试验区德宏片区挂牌仪式

时间:2019-09-09 11:45:25

  Wap lusik lvomo 8qap 30 nyi napjvo ri,Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang mying long dvap lvang bigvo. Laha zhang,Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang Sakung mau ma mying long dvaplvang zuppong gi Mingmau myuq ma pong agvo.

  Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang Sakung mau ma mying long dvaplvang zuppong pong zhang ma Mau wapdoq shuji、Mingmau ponglam cheqzui zhvam shit zhiwo gungwui shuji、Gonwui zhuren Wang Jinqang eq Mau wapdoq muwun suwun、muwun Mau up mudve zau Ma Yinfung mai“Zhunggo Gungchandang Zhunggo Yinnan yvum- sing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang Sakung mau long ma amu zui pung”、“Zhunggo Gungchandang Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wui loq gvut zo zhvam zhang Sakung mau long ma suwun pung zo muban wap”、“Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang Sakung mau long ma upkang mu zhep dong byi mu gon rung”mying bve hi toq byi agvo.

  Zhunggo Yinnan ma yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang xi ma zang bo le gi, Kunmyin、Hunghe、Sakung mau xi 3wo ngvut ra,maumyi lampyang nvunglvang gi 119.86pyinfang gungli. Hau gu ma,Sakung mau long ma gi 29.74pyinfang gungli ga.Wang Jinqang hap dai ri,3-5 zan jiro ma ganzvang myvang dik shoq e mingyam ma yvumsing bau yo e su gvut wui loq gvut zo zhang wo sai dut shoq,dang gve:“wuiloq gvut zo zhang ma ngun tuqhang zhe lui、ze to modo qo zhe myo、wuiloq ze yvumsing yo e su gvut zhe ge to toq to wang、ngun ze kangu qo zhe sai lvoqkum lo、zhepgon qo sidiq gvut zhe qo ajvu sai zui bo、yuqze duize mili loqtang sai lvoqdam、shui lang dvoq lo ajvu sai toq nvang、loqtang dap dik e mingyam ma yvumsing yo e su gvut wui loq gvut zo zhang bve shigut sai wang lo ra ngvut le ga.”

  Mau wapdoq mudve shuji、Mau upzau Wuigvang gi Kun- myin ma Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang mying long dvaplvang zuppong zo lo bolom mu,Sakung mau long ma gungtai gvut lui myinglong lo yu lo ra.

  Myenming wuiloq wuizhi gon wap Muzhe (105)wuiloq gukan gon zau Wu dvengtonwu,Myenming Muzhe myuq myuq up mudve zau Wangjuemoq, Muzhe Nankam wuiloq gungtai pung bang bve, Sakung mau long ma myinglong hi toq zuppong zo le bolom agvo.

  Hau nyi,sang hi fa wang lo e Yinnan yvumsing yo e su gvut wuiloq gvut zo zhvam zhang Sakung mau long ma sutho wap bang ri wuiloq gvut zo lakmat byi toq bigvo, “Zhunggo Yinnan yvumsing yo e su gvut wui loq gvut zo zhvam zhang Sakung mau long”ma dat byvo byvung ri laha dvoq chung hi bigvo.