SHIBAN WAKAU MA AGE GVUT GA E MUZO

五岔路石板村村规民约

时间:2019-08-08 10:10:17

 Yvumsing wap lusik 2019zan lvomo 7qap 31nyi ri Shiban wapung bang gi wagung sanseng yo zuppong pong agvo.

 Shiban wagung bang gi yvumsing e wakau lvoqzhvoi lvoqyung ra qo yvumsing e gungdu ri sanseng nau e dong yvang chom migum nyi agvo.

 Laqo: Akui nganvung o ri ra se bum e Fuizhou waq no xi ri sidiq qo shui dai agvo.

 1. Go mauwa mai lang wang lo e waqzo age wui zvo

 2. Go mauwa ma e waqsho age wuizo.

 3. Go wo mai waqzo lo kat lang ung e myang zhang toq qo rau shitjvo ra dut le.

 Iqo:Nganvung o ri ra se ra myang wu e dvumo ga su byo age zvo. Byo xi zvo zhang lvoqpyoq lvoqten qo bo ri ga shui pyelvum agvo.

 Lvoqten qo: (1) Dvumo zvo e kun nganvung myit zhe ra qo. Dvumo zvo zhang byu gung ma lvoqten qo zhe ra, byu ri bvat xibve muzo dat toq le.

 Lvoqten qo :( 2)Dvumo zvo zhang byoyang ri pyoq le ga shui pyelvum agvo. Byoyang gi banbo yo ma e mu xigam xe gam ma banmun yu mu shi lazui lo le ga, haumu byoyang ri shui migum agvo.

 Sum qo : 2018 zan ma yvum zang sai bang lai lo be gu ma sai dvo e yvum ma sheng chan fang ga e alvo dvap dvo ra dut le ga. Hau angvut zhang yvum hau lo pyoq byvam byi le ga qom dai jvo agvo .

 Myi qo:Zoshuq qo nganvung yishi wo jo e mau zo mui ri ga e dangkun ri lago yvang dat jo dat sidiq ra qo dum daijvo agvo.

 Ngo qo:Muize zhep qo

 1.Muize gi nang le shi aq ga zhang ge shi nvang, ten aq ga zhang ge ten nvang e zhung ngvut le.

 2.Muize shuq zhang igvun jom jo le.

 3.Muize shuq zhang myi zo gang lvum le .

 4.Muize shuq zhang wakau lvoqnvoq le

 Banshoq bang chom sidiq ra dut le ga .

 Xida le zuppong zhvung zui su gi Mangshi Wuchalu mauwa Shiban wapung Dang zhvibu zung shu ji Pauqi Lawun ngvut le.

 Muize zhep qo dai su gi Shiban wapung Shiban wakau wa gon zau Numdoq Layo ngvut le.

 (Lusik gva dem su Numdoq Nongbung)