Sakung mau laigva paqzhvi rung wap ma e sira Shizhvang Jvang paqzhvi wum-o lo mvoq shitjvo ra

德宏州教育体育局尚腊江老师莅临指导章刀村新寨载瓦语培训班

时间:2019-08-08 10:00:23

  Yvumsing wap lusik 2019zan lvomo 7qap 31nyi ri Yinjang Ginwang Manzhang mauwa Zhangdau wapung Wasik dum ma, Zaizo amyvu zowui yvumsing laigva mvoq nyi e wo jo lui, ashau myit nvikqik mu, zhe jo lo lui lo mvoq shitjvo ri. Hau mu, laigva buk ri aluq e ma lo byi lvuq gvut ra.

  Sira Shizhvang Jvang yvang xiwa xitum ma lo zhe wu gvat zhang myit ma wum ashau wu zuq gvat be ga, yvang dai e gi, nungmoq xisu gvut yvumsing laigva shigut mvoq nyi e gi aqak dik be, haimu lvu ga zhang, yvumsing amyvu ri zhvit, yvumsing labau ri zhvit, yvum- sing tungking ri zhvit e ngvut le.

  Sira Shizhvang Jvang yvang dai e dang midung gi, akui byvat ri nganvung Gungchan Dang wvupkang dvo e ge e dvirva akau ma maungon mingding dvo e zhang ma, nganvung zoluq shuqluq, wutluq caugum dvo e zhang ma, yvumsing laigva mvoq yvumsing e labau tungking ri ashigut ri hai ri e shigut ra lvu?

  Akui Gungchan Dang Asuya xi- myvo tuqbang girum dvo e akau ma, nganvung ashigut ri gi byuze tang jo dik e a myvu ngvut be, hau mului, nga- nvung age yvup myvi dvo loq, uzing bathi lui rau chom shigut e lo shang ga, Cangzo laigva se, Lozo migva gva, Zaizo zai- mying mu, Buiban bui shut hu ra dut le ga zhaqyvang lo shigut mvoqshit nyi ri. Haumu, mingzo wui myoqzhi gi hik hik gvut, noqap gi zvongzvong gvut zhaqyvang jo gibu lui loqbyvuq ashau bat byi bigvo.

  (Gva dem su:Zhvinyu Nonglat)