Myenming Jaupyau isut diqa gvut zhiwo gunglvik gungtai pung Sakung mau ma le katlving wu agvo

缅甸皎漂经济特区代表团到德宏考察

时间:2019-07-19 10:04:30

  Wap ma e lusik Lvomo 7qap 9nyi mai 13 nyi zhe, Myenming Jau pyau isut diqa gvut zhiwo gonlazhang suwun wapdoq bvongzui zau Sowun boshiq, Roqkaibvang asuya sutzum gvangqui sonhen eq isut rungzau、Jau pyau isut diqa gvut zhiwo gonlazhang suwun wapdoq nambvat lalvum mudve zau Wujueaideng mu e gunglvik gungtai pung lazhum, Sakung mau ma ra lvum mingdan huigvum lvum gvut mu, Mingmau Mingdan aqak midung zuicheq ponglam zuizhvam zhiwo eq Jaupyau isut diqa gvut zhiwo shidaq bvongzui ge qo eq lvoqrot minglvum qo zuiging e lo gvut agvo.

  12nyi ri, Sakung mau Dangwapdoq mudve zau、Mau upzau Wuigvang, Mau mudve zau Yang Shizhvong eq sengang rungwap uwun byu eq Myenming Jaupyau isut diqa gvut zhiwo gunglvik gungtai pung bang eq, hui myanglvum mu eq zung minglvum gvun zuppong pong be.

  Kat lving wu aqing ma, Myenming gunglvik gungtai pung lazhum gi, hihi tangtang Dvali mai Mingmau zhe e myitaq qo Gvauliqgungshan myidong qo、Lunglin mai Mingmau zhe e gvausuq qo katlving wu agvo, Wandin zam、Zhunggo eq Myenming zhvitgvang imyit yvum、Wandin gukan Mangman shicham wuiloq gaizhang、"Lawa dut dvo e ilvum mingdan"、Yinjin mingdan kum dviqzvang zhong、Honshan zhakmu rung Yinxang moqtoq saitoq zhakrung、Mingmau gukan bvong zhepcha zhvung wap、Mingmau myuq ga mingdan byu gon lazhang muwun zhvung wap、Mangshi Huguq gapyi piga seng ma kat so gvum wu gvut agvo, gukan zuisai qo eq zhakmu zuisai qo kat so lving wu mu ming shitlvum gvun gvut agvo.Dum ngvutzhang, gunglvik gungtai pung lazhum gi, Sakung sira gvolik zhong Sam byumyvu zecau zemyi zhishup wap e mu, Myenming lyuxoqseng bve le so hui nyo lvum gvun gvut agvo;Sakung zui zhimu zhong ma gvang logidat paqzhvi wap、mvanhaq chi mvoq shit wap、modo mvoqshit wap ma e kat so lving wu gvut agvo, Zhunggo eq Myenming iqo ma mvoqshit laili paqzhvi lvoqrot ming lvum qo eq bvongzui qo myise yu lvum gvut agvo.

  Myenminggunglvikgungtaipungdvaulohimamyitdaishitjvoagvo,xidaleSakungmalekatsolvingwurigewangzhaqgvora,Sakungmaueqazhungzhungqomaigvambvongzuigeelolega.