Zhenjazhai wa Dangyen bve Dangyen kingbvoi gvut agvo

郑家寨村庆祝中国共产党成立98周年大会

时间:2019-07-18 11:28:12

 
Yvumsing wap lusik  Lungchon ginwang Chinpyin xang  Zhenjazhai wa ma e Dangyen bve, Xiqap 10nyi ri yvmsing e Dangyen  kingbvoi gvut agvo.
Xinyi napjvo mauzo shapshap ma, wa ma e Dangyen bve banshoq bang cun Dang zhibu pung zuppong wapdoq ma chom zing lui, mingdan mikon kon, Dangyen wang amaq kam doqdan dang dai le gvut  lui asik Dangyen wang agvo. Gvutge e Dang yen bve rire  qeon agvo. Ximai,  Dang paqzhvi mvoqjvo, yoso mau zo ri son ra gam ra qo bve  mvoqjvo  le gvut agvo. Laimai, Dangyen bve ri xang wuisenyen mai apau adung e no zhepwu byi le gvut agvo.
Myintang ngvutzhang gi, wa ma e mangzo zoshang mangzo Dangyen bve wa kau sanseng buishum shum, wumbo waq ngan wui gi wa ma yo jvam gvut lui, la-    zhvum bo dik e dong mai yvumsing king bvoi gvut agvo.
               (   Mumvau    Zhen Yungchun)