Zaizo munchi tung paqzhvi

景颇族传统酒药制作方法和习俗

时间:2019-07-18 11:09:52

Nganvung Zaizo icuq izvan lo e mvomyi labau gi hing dik le, yvumsing e munchi tung  i cuq paqzhvi latau yvang bo be, yo-i、cat-i、lungbum i、guqchin i mu e azhung zhung i ge cuq ge zvan shuq le.
Munchi kisu tung lo e, i kisu cuq kisu zvan e nyan paqzhvi bo mu gi tungli qo ri zhoq le. Ao ma Zaizo munchi kisu tung lo e qo minggvun wu shang:
Mangshi Wuchalu Bayuq ma e Muiho Nongchin ga ri: Hikun mangzo bve dai lo gvo ri gi Zaiwa munchi gi ahu hu zhaqmyo le ga, asu e, akui myangho gvat bum le munchi gi 30ce hu myvit za myangho gvat bum agvo. Hikun, Zaiwa munchi eq yvang huptoq lo e i gi showui showang jopno e ri ge, fungshiq no ri ge, cammyvi no dvo e gung ma shuq ri nvo ri azhit e chi i dong dut le, asu e, akui le e i gi munchi ajing loq mu i shuq u doq i shuq no dat dut ra ga.
Lazan ma munchi laming e Lungchon Yingjang bve ka zhe shoq katho wu gvo ri, 36zhung wo myang ho gvo e ga.
Muiho Ladvu eq Muiho Nongchin ga ri: Zaizo mvanhaq chi chung bang xi munchi azang chung e abo, kisu e showui jui showui coq chi ma ri munchi zhaq zang chung ra, kimyvo gat e mvanhaq chi chung bang ri munchi mvanhaq gi banshoq zang chung    agvo ngvut ra.
Muiho Nongchin ga ri: Hikun, munchi tung ri gi no mu shoq tung le, agon suibyen gvut atung, kayvum ma munjap zhoq zhang kayvum ma latung le. Danggve mu, munjap zhoq bang yvum ma akok akak gvut age agau no tunghui awang nopyo hai tunghui, angvut mu amang shi e byu mangshi lo hai mu zhang ri munjap tot le, isu gvut azhvoi asan e yvum ma mun atung gvo ga.
Muiho Ladvu eq Muiho Nongchin ga ri: Munchi tung rire zhaqyvang jangju le, mun tung ri myiwe zo yuqge waqngan zo bve dat shigvong be bang ri muntung ma alvom, haimu lvu gazhang, mun tung bang muntung e haunyi haumyin myiwe yuqge gvut nyilvum zhang mun poi le, mun age azhvoi dat dut le ga dai jo lo agvo ga.
 Laigva gva su dang: Mun tung tungking xi gi, akang nyi mai yoq gvut chang jo lo mu gi mvomyi dangkun ri dut be ngvut ra, mun tung bang mun tung e buinyi myiwe yuqge nyilvum zhang mun dat poi le ga e dang gi dveng  ze gi angvut, xi gi nganvung Zaizo mun tung ri sansan sengseng za eq lago zhaq gvut le ga e tungli tungking qo ngvut ra.
Muiho Ladvu eq Muiho Nongchin ga ri: Mun tung ri gi kingbvoi zo dong ja be, iyam zo nyvun shoq lvang tung le, sunwui ri lago gaizo gvun gvut lui, mun tung bang ri kungga gvun le. Lalvai ma ri mun toq mun wang ga e lailvai dangkun latung bo le……  (Konglum)