Sakung mau Gunghui nambvat 9da gunglvik gungtai zuppong pong be

德宏州工会第九次代表大会开幕

时间:2019-07-12 15:16:49 来源:德宏团结报载瓦文

  Wap ma e lusik Lvomo 7qap 9nyi ri, Sakung mau Gunghui nambvat 9da gunglvik gungtai zuppong Mangshi ma pong be.Mau Dang wapdoq、Mingmau mingdan aqak zuicheq ponglam zui- zhvam zhiwo gungwui、Gonwui zau Wang Junqang; Ming zung gunghui Dangpung byu、Ming tung dvira zhepcho rung Ming zung gunghui tung dvira zhepcho pungzau Qiuqi zuppong ma zhe bolom mu eq dang zhe dai ra.Mau tung misa bongban wapdoq zau Hong Liyun zuppong ma zhe bolom ra.

  Xida zuppong ma zhe bolom gvut ra gunglvik gungtai 255yuq, zuppong ma bolom zhe e gi 207yuq, dvira dvot dvo ma ang be.

  Zuppong gi zuppong zhvung muzui pung anum muwun zau Wang Myinshan zuppong zhvung mu zui ra.