Dvatbung lusik

全国“人民满意的公务员”张子周载誉归来

时间:2019-07-09 11:21:57 来源:德宏团结报载瓦文

  Myitlvang abun myit zhe, mauyam bummau ma bvunzvang muzui nyi e ganbu ngo Bejin mingbyu zuppong yvum ma Mingdan zhvung upzau Xi Jinpyin eq lo myang huilvum ra, imyit ma gibu dik be.Lvomo 6qap 28nyi ri myintang nayi 4qing gvo ri, Bejin ma nambvat 9cik mingdan gom ma “Mingbyu myit ma wang e asuya muzui byu”eq“Mingbyu myit ma wang e asuya shiwa pung”qeon zhvunghuq byi zuppong lo bolom e Zhang Zizhu gi “Mingbyu myit ma wang e asuya muzui byu”Zhang Zizhu arong wunmu dvau lo be.