Mangshi shangjen bvoi

时间:2019-07-08 16:05:57

Lvomo 4qap lvoyung qap ri, cungnyuq nyun lo, banbo bo zhvoi um dvo u ma, Zhonggo.Sakung mau 2019zan minggvan shangjen bvoi 4qap 12nyi ri Mangshi ma ponghi be.Tungmai langmai zhe le lo bum e auzo numnang wui eq mingzo danzo banshoq bang, zing-ut chapchen bat, gaba gong chomgo gvun, zhvoijeng e wui chom shoqjun gvun lui, ngondik e Sam 、 Deq-ang amyvu e shangjen bvoi chom lai be. A o ma dvatbung gi Mangshi shangjen bvoi ma ngvut le.