Welam toq wun e Tangnyvoq wa zoshang wui wazo tumzo eq gonyen lo chom wang agvo

我们寨子这样过年

时间:2019-02-20 14:02:07

Yvumsing wap lusik  2019zan 2qap 6nyi nozo nyi ri, Mangshi Wuchalu mauwa Wandan wapung Tangnyvoq wa eq Gongmu wa bang gibu gira gonyen bvoi zhaq ngon shoq chom wang gvun bigvo.
Kizan le gonyen bvoi ma,Tangnyvoq wakau mai gauwa ma muzui zhisai wun bang、 suya mu bo zui wun bang、 gauwa zomyi lo e  nvammo wui,zhvinnvan wuixin qin mai wakau mangzo zoshang ri gonyen lo shui wang ra qo chom pye mingtoq lvum gvo e mai, ngun layuq lazvui zving toq lvum bigvo. Ngun bo zving toq  e byudu banshoq 61yuq, wo chom zving toq lvum gvo e ngun 6000koi myit. Ngun xi eq mangzo wui 26yuq ri zhvitmyit zhvunghuq mautan zo layuq ri ladung lo gam gvun gvo e mai.  Gongmu mai zhe le lo e gumang auzo wui、Tangnyvoq wakau bang、welam toq nyi wun bang 3pung gvut gam mu bolung chom bat lvum gvun,  wakau ma 1、2、3、4、5pung bang eq welam toq nyi wun bang dvuilang chom lang lvum gvun bang ri arong zhvunghuq zo lo shui gam gvun agvo. Lailui, myvijvo pojvo zoshang wui ri dvui byam shui byam gvun, mangzo mangau zozhi zoshang ri zinggo chom shui go gvun e mai, myin ri zat mikon ri chom byvaqshit lvum gvun bigvo.
Gonyen ri xidong chom nyi gvun ri, wakau wajvo yvumjvo we lvum mu, miyu ma layuq eq layuq amyang hui lvum e mangzo wui hi ri ladung byin mu lo, laloq lvum lang lo, lakoq zangzo, lagom wuishuq gvut nyi lo bang, lawo za ma zing lui myang hui nyo lvum gvun lui zhaq gibu agvo. Wakau mangzo Giren Gvai dai ri: Zoshang wui nungmoq gonyen ma xisu gvut lo shui nyi gvun gvo e imyit mai adat dai lo shoq gibu ra, gibu ngaubyi lvang toq nau lo ra ga. Bolo mangzo dai ri: Welam toq lo e wakau ma zowui shuwui nungmoq yvumsing yvummau wakau ri zhvitdap gvangdap nyi, nungmoq ri ku gvo wu gvo gvat e inu iwa wui ri advo myvi mizving nyi gvo e, imyit ungkau mai zhaq myit gibu ra ga.
Xidam gi Tangnyvoq wakau ma sanghi dam lawa bang lawo za ma, gonyen chom wang ngon gvun e ri,  wazo tumzo welam toq nyi wun e zowui shuwui ri zhaq dai qaon  bum agvo.    (Gva dem su Mulat)