Zhe ngvam e guqchin chom qin toq agvo

我州品尝软米饭

时间:2019-01-08 11:35:43

Yvumsing wap lusik 2018zan lvomo 12qap 27nyi myintang ri,   Mingdan yotung guq Sakung mau zhungzhung zhvamwu dap eq Sakung mau  Zuzhi bu bang minggvan myidam toq ma zhe ngvam e chinnyvom zo zhvum wu king gvut be.
Byuyuq 15yuq eq minggvan ma hu dik e chin “Taigo moli xang dau”   chinguq、Zhibvan ming hu dik e “yegong”chin、Myenming hu dik e “bosai mui”guqchin、“Ruisichin” eq Zhunggo ming hu dik e “dauhuaxang”guqchin、Yinnan ma   mying hu dik e“dentn502” mu e 12zhung guqchin xi ma yvang       zhvoq zo zhvum wu lvum agvo, Dung Bauzhu gaiho zhvam toq lo e chin nyvom izhung ri zhe  ngvam ra ga ra dai agvo. Haumu lui, nganvung  dap ma e bang lvang  loqmu zui wum zhe jo zuq bigo.                         (MuMvau)