Zaizo inu bvongkon pung bang jinjang dum woyu be

德宏景颇大妈艺术团荣获金奖

时间:2018-10-08 13:12:40

Lvomo 9qap 24nyi myin ri, “Myitkau wum-o luq  Mikon te qangqang”ga e Yi an ning wan bvui nambat 2cik minggom mai bvongkon mikon Hube Gongbo denshi rung ma qinglvum dvom be, mingdan zhiwo kangmo mai le lo e 9lvum bvongkon mikon pung bang jvetjvet kon qing lvum gvi zhang, Helungjang Qinxin yishu ton bang nambat lalvum arong wo yu bigvo, Sakung mau Zaizo inu bvongkon pung bang gi ga 8pung bang eq jinjang arong bi wo yu be.