Bumbum bvabva sikbvung wuilang jengdvung layang yoq qo sozhvoi lo nyi e Mangshi myuq

描绘天蓝地录水更清的芒市画卷 ___芒市开展污染防治攻坚战纪实

时间:2018-09-10 09:01:19

Mangshi kung ma bumlang mauzhvoi nung ma myiyuq sikzo mvanzo zhezhvoi nyungvung lo nyi be!

  Mangshi kung ma yuibum le wuimo wuizo lang ka namsoq bizaq ri zhelo zhe amyang lo, yui le wuilang jengdik yungdik be. Myintang dvum le buiwang qam shut changwu nyi zhang hingsu duqbo zhvoigvung dvo e bumlang ungvun ungvuq yvang jengsan wuilang kau ma yuqyan zapkang dvo be.
  Xi gi byvatzin sik ma byu bve lviklai imyit ga e ra zhvoi bum mu, Gungchan dang eq shui-on shuizhvoi nyi e paqzhvi qomo ma Mangshi myuqgom ma mingzo danzo wui myuq wapdoq asuya mai shuidvun shuiso jolo nyi a o ma maumyi ri   zhvit、wuilang ri alvoq ten bum mizho, zhelo zhe Mangshi kung ma bumbum bvabva、wamo wazo  zhvoisan dik e sikbvung wuilang kau ma byunyi yapkap zhvoi lo nyi bigvo. A o ma Mangshi kung ma bumlang eq myuq wapdoq asuya mai shuidvun zuijo lo nyi e paqzhvi qo ri changwu e lo shang!