Woqhui zvo e Zaiwa sakram

景颇小伙养竹鼠 带动村民齐致富

时间:2018-09-10 08:48:53

Mingmau Mungxiu xang Hulvam mauwa ma e Dung Goqqin  woqhui zvo zhang ma, Dung Goqqin gi nunu za e wa qin yu lui wa nyvampyit zhak ma, wa-myoq qom yampyit yvam lui wazhap zo gvut zan koq nyi ra.Yvang loqmu dap、zui e lawan mu, subve yvang ri loqmo cham chom dvu gvizhang, yvang gi wuiwui za gvut lui:“Ngo gi woqhui 8zan yvang ban nyvi be!”ga dai ra.
“2008zan ri, ngo Mingmau zangseng ma gvunzhang lo zhang e kun se yu ri,  woqhui ladu gi ngun 300koi wo ung ra, ngun hau gi ngo lvomo laqap le e gvunzhang pau be.Woqhui gi wa eq pungchui za zo, dum nyvi ngon, ri  wo ung pau dut e mizho, ngo gi yvummau dvau lo lui woqhui lo zvo ra myit bo be ”ga Dung Goqqin daijvo ra, yvang dai ri:“Haukun ngo asak 19zan za shi, sanghi ma woqhui 30du hi nyvi wu e, asu e, woqhui zvo paqzhvi ase e mizho, woqhui hau bang banshoq shi byvam be.Tangma, ngo gi datbyvung ma woqhui zvo e paqzhvi hi mvoq yu mu, woqhui 100zum dum zvo wu be, lai lui, Gongdung、Gongxi、Hunan bve ma woqhui zvo paqzhvi lo sai mvoq mu lui, woqhui wo zvogik be,  ‘Nanpo’woqhui zvo zhang ri cuq dvo be.”ga.
Mingmau myuq seyo dusat migop miga wap byu gva mizving su ri daijvo ri:“Dung  Goqqin sakram xi zhaq shigut su ngvut le, yvang muzui ri dvapdvap za, paqzhvi dum gvam mvoq, yvang woqhui zvo mu yvum igvun ngon  lo e mai, wabyu wui ri re shui shigut mu myung muqjvup wo shui qut       byvam lo be, hau mizho ngamoq rungwap mai ri yvang ri zhaq girum nyi le.”ga.
Dung Goqqin daijvo ri, a- nvik zan mai akui zhe, woqhui zvo qo ma asuya eq sengang byu bve eq tuqbang girum dvo mu, zhe ri zhe wo zui ring lo be ngvut ra, xang mai wa mai maumyi byi, 39yvum jendang lika yvum bang eq ri ngun layvum mai lamun girum byi mu, ngo ri zui ra wum-o zhe luq be. Haumu gonyen zhe zhang xi 39yvum wabyu ri ngun layvum ri 1000koi myo gambyi gvut mu, yvangmoq ri ngo ri zhaq lumzhing agvo ga. 39yvum gu ma Achang amyvu layuq gva mizving su ri daijvo ri:“Ngo gi Xaudung ri ngun gvat byi ri myit zhaq lum ra, yvang gi myit bo mu yvang woqhui  zvo su, anvik zan ngamoq yvum bang ngun 1000koi myo wo gam yu mu zhaq gibu be, myung muqjvup qut ra buinyi ri awe loq”ga.
Son gvat wu ri, 2017zan Dung Goqqin woqhui ung e ngun 16mun myit wo yu ra, yvang dai ri ngun xi myo su gi wabyu ngun bi toq dvo bang ri gam byi mai lai lui, zhvi dvo e ngun ri wo cap be ga. Akui yvang zvo dvo e woqhui gi 1800du myit bo ra.Akui jo, yvang gi woqhui zvo zhang sai lvoq gvo lui, woqhui sho zhep zhang、sat lui ngvan kau ma gvat dvo zhang bve sai sai lo ra hen nyi ra.
“So lo qo ma, zhamzhau hui wuiyak hui le ashau, ngvut ri ngo gi woqhui zvo ra mu myit mai anvang byvam wu, myit wolai abo lvu ga zhang bo le, asu e myit wolai zhe bo zhang ngo zhe shigut ri wum-o bo ra.”ga Dung Goqqin gi wumzuq ladvung yvang dai ra.
Dung Goqqin e yvum igvun myvi gi jvet dik e Sam amyvu ngvut ra, yvangnvum gi   myithui manghui lui Nanpo woqhui zvo zhang lago zui ring nyi agvo.Woqhui pyuzo xidu ri gi yvangnvik “xaubeq”ga myving dvo mu, laha bun gvun、waqam chom zvo gvun gvut agvo……           (Puqsu Kongno)