2018zan zan zhonggvat aqing Zaizo nyi mau ma Zaiwa laigva mvoq zham e lo nyi bum be

2018部分 景颇族聚集地举办载瓦文培训班

时间:2018-08-03 10:24:29

 
Wap ma lusik Xi jiro, nga- nvung Zaizo nyi mau ma zhongzo bve zhonggvat aqing eq yomu zuimau mingbyu  alvum jin e u ma, 2018zan Zaiwa laigva sira ganzvang lvoqmyvang mvoq bvan pung lo bilom e sira bve yvummau shut dvau lo mu, jvetjvet imyit eq yvumsing mying laigva zhe wo gvo lo gat lo hing lo  chung ge chungzham ra midvu lo shigut nyi begvo.Yvangmoq ngvutzhang gi Zaizo zhvitmyit zhonggok ma e sira Aroi mai shuihi mu,   Mingmau myuq Wandin myuqwa Mvanbang wapung Gvongdum wa、Nonglung wa、Lungchon ginwang Jinkan myuqwa Loilo wa、Lungchon ginwang Wangzishu mauwa Jenpo atoq wa、Lungchon ginwang Chinpyin mauwa Chinpyin wapung Xahuihon wa、Mangshi myuq Zhipang myuqwa Hoqbyenzhai wapung Dapwing wa、Yinjang ginwang Zhanxi myuqwa Lasaiba mu e zhiwo bve ma Zaiwa laigva mvoqzham e lo nyi begvo ngvut ra. Wuixin zhvirvang mai dum wo jo yu e gi, Mangshi myuq Wuchalu Wandan wapung Paho wa ma gi lvomo 8qap 3nyi ma Zaiwa laigva mvoqbvan pung pong le ga. Yinjang Ginwang Mvanzhang mauwa Zhangdau wa pung wasik dum wa bang, 2018Zan Lvomo7qap 30nyi ri Zaiwa laigva mvoq ring  pung pong e lo begvo. shi wa yvumlvum gi  60yvum bo ra byu du gi 260 yuq myit, zhongdoq mying le gvat e 50yuq myit ngvut ra, midung ngvut zhang zhongzo zhonggvat aqing  u ri ga lawa bang chom shigut e ngvut le.
 
       8qap 1nyi mai Mingmau myuq Wunbvong tungking  pung mai Zaiwa laigva mvoqbvan pung dum ponghi e lo nyi begvo.
Xi gi Zhunggo Gungchandang ge e dvira  akau mai wo dut e ngvut ra.
     (Lusik gva zving su Muiho Mugvai)