Datbung lusik

图片新闻

时间:2018-07-16 08:19:51

Mau mingdan maumyi cangpun zewang gon rung mai xi jiro ma 《Seng-ang minggvan zhe gvut ge e“Samnyui zoze myinglong”qangshit muzo laigva》byvotoq gvat be, mingzvang、mauzvang minggvan zhe gvut ge e “Samnyui zoze myinglong”pyai ge qo lago chung rot zuige lui, mingdan maumyi cangpun zewang migum muwun qo loqzo wumgvat zuige ra le.
7qap 7nyi ri, Mingdan zhuxi Xi Jinpyin  mili          zhvoiyung Guiyang minggvan daizhang 2018zan zandu zuppong ma kilum shijvam dang lvaigvat byi ra. Xin Jin pyin daiqang ra, Zhunggo gi zhoqcau mili migum qo aqak midung gvut ge le, langjeng bumzhvoi zhang gi hingbum ngunbum ngvut e myitzong shuiso le, byu eq cangpun zewang rapra zumngon nyi qo so lui, samnyui ringzhat qo  eq dingyang ringzhat qo so shuigvut nyi ra.
Mingdan zhvung muzui rung Li Keqqang zungli Soqfuiyaq laili paqzhvi yvum eq Zhung dvung-ou 16lvum mingdan ma e shuion nvikbo wa bve, Zhunggo -        Zhungdvung-ou mingdan zhiwo bvongzui loqzo ongshi byvaqshit e chom katwu lving  gvut  agvo.