Cangmang yviyon zhi

时间:2018-07-09 10:32:57

E yvang nge, yvang nge...
Azhvit nangtung nge
Ngazhvit zhangnvam me
Akui bui le lvi yoi
Tangnung bui le lvi yoi
Ulung zan-gau kang ngo
Nangdving zankang mo o
Sum-yung bui du nyi mo
Sumlvo lvodu nyi mo
Nang nge yvup lo zo-mui zhang ma
Nang e lazhoq lungyo zhang ma
Masat gan le kan ra lyo e
Dingsat gan le kan ra lyo e
Kungga lup le gum ra lyo e
Paudvap lup le gum ra lyo e
Ban-yung le byi nyi ra lyo e
Banlvo le byi nyi ra lyo e
Bvanzum le byi nyi ra lyo e
Bvanse le byi nyi ra lyo e
Sumtang zo le zvo nyi ra lyo e
Sumchui wui le huq nyi ra lyo e
Chuitang shi le byi nyi ra lyo e
man bo shi le byi nyi ra lyo e
Lvik nyi wupmyit mu aq lyo e
Toq nyi byo-myit ngon aq lyo e
 
E yvang nge, yvang nge...
Sun-gung a luq Nangtung nge
Bobvuq a luq Zhangnvam me
Nungzhvi nunggve mau shut
Nungmyvi nungpo mau shut
Rabye bye che lo zhang gi o
Radun dun so lo zhang gi o
Nungmyvi Qangnvam eq
Nungpo Lanvam le
Sumdvung jvo-myo le ban myvu be
Sumwui nyi-myo le ban myvu be
Yvumhing jvo-myo le myvu tang be
Dvanghing zomyo le myvu tang be
Zoku mu mu le lut tang be
Du-myvu zhimu le kap tang be
Byi-mung jung le so tang be
Byi-man jung le so tang be
Lahing mun gu le ban tang be
Lalam mo gu le kap tang be
Pautang Shimau no le gvat be
Pautang u-ngau ut le gvat be
Pautang mangjang me le gvat be
Pautang meyung ding le gvat be
Ngvu lui lvi yoi
Sang lui lvi yoi
Myvi le qang dun lo aq lyo e
Po le shung shit lo aq lyo e
 
E yvang nge, yvang nge...
Haumai sang lo kun dum coq lui yo
Jvo lo te dum coq lui yo
Minggvan myidam toq ma le o
Zhangding zvedam toq ma le o
U-pyu lvum wui shoq nyi chung be o
Byveso lvum wui shoq nyi chung be o
Shugve myang shoq nyi chung be o
Shubyi myang shoq nyi chung be o
Ungbui su jum shoq nyi chung be o
Unglvo su shum shoq nyi chung be o
Byidum yoq lai shoq nyi chung be o
Camdvau yoq lai shoq nyi chung be o
Byuze luq shoq nyi chung be o
Waze quq shoq nyi chung be o
Garai wut yu yoq lai shoq o
Gasang shui yu yoq lai shoq o
Laso moqmoq nyi chung be o
Lashin moqmoq nyi chung be o
Ngvu lui ye lvi yoi
Sang lui yeq lvi yoi
Myvi le qang lo zhe aq lyo e
Po le shung lo shit aq lyo e
 
E yvang nge, yvang nge...
Akui zhalva e
Akui gvilvang nge
Zhvitchang dang sang a luq shi ma o
Gvangchang ko-pik a luq shi ma o
Radun dun so lo mu lvi yoi
Nungmyvi Garai le
Nungpo Gasang le
builvo qang dun lo aq lyo e
Mo-myvi sushit lo aq lyo e
 
E yvang nge, yvang nge...
Ngvut gvo lvang lvi yo
Han so kamu shi lyo e
Han din kamu shi lyo e
Nang sun-gung dumzhi lapo le
Nang nyiqui dumban Lanvam le
Zhvittang bobvuq
Bvuq dvo shi aq lyo e
Gvangtang bodvep
Dvap dvo shi aq lyo e
Zhvittang loqlang
Lang dvo shi aq lyo e
Gvangtang loqjvam
Jvam dvo shi aq lyo e
 
E goi ye, yvang nge...
Ha le lvang lvi yoi
Nang nge sumzhvit bosui ngo
Nang nge sumdvap quisui ngo
Sumgu a wam nvo mu lui yo
Gugang a wam nvo mu lui yo
Yap lo qi lang a dui lo shoq
Chang wu myoq lvang a lap lo shoq
Canggang ngaubyi ngum mu
Zhvittang ngaunvap ngum mu
Sumzhvit ngamyvi nang nge
Sumdvap ngazhvit ngang nge
Byiyungcamtang myuq shoq
Byilvo wupzo byuq shoq
Byichang lanwup myuq shoq
Wasui lanwup myuq shoq
Notang sam myuqmyuq
Myoqtang wup myvu-myvu
Chang byu wu gvat be lyo e
Chang zhvit de gvat be lyo e
Moming hihu lo aq lyo e
Mowa goq hu lo aq lyo e
Moming qo so lo aq lyo e
Mowa zam gu lo aq lyo e
Moming so kap lo aq lyo e
Mowa so kap lo aq lyo e
Moso myoq byu lo aq lyo e
Moso myit mu lo aq lyo e
Sumshu lo aq lyo e
Mo-myuq lo aq lyo e
 
E yvang nge, goi ye
Napma nyi le lvi yoi
Sangpe nyi le lvi yoi
Sumngvam nvikbyoq lo zhang gi o
Sumzhvit nviknge lo zhang gi o
Sun-gung yvummoq
Lo myang nvang aq lyo e
Nyiqui zhoqwa
Lo toq shit aq lyo e
 
E yvang nge, yvang nge...
Goi ye lvi yoi
Lapo zhvit so a luq su e
Lanvam gvang so a luq su e
Zhvut gang so a luq su e
Dvap gang te dvum be lyo
Cangyon zhigau tung dvo be lyo
Yviyon woqgau ngvat dvo be lyo
Ngazhvit Zhangnvam me
Zozhvit yvang nu e