Zaizo lakcau mikon Ming zatbyvaq yvum mo ma kon um be

景颇原生态歌曲唱响云岭高原

时间:2018-07-09 09:40:39

Yvumsing waplusik  6qap 30nyi ri,   “Myitkau wum-o luq  Mikon te qangqang”ga e Yi an ning bui nambat 2cik bvongkon mikon Yinnan ming zat byvaq yvum mo ma ban kon qinglvum dvom be. Xida zang bikon qinglvum e banshoq 13pung, yvumsing qom hen bum e mikon zhengon zhezhvoi zheyung dong kon  shit lvum mu, gvewvui sara bve eq le wu dvo bang e myoq ma zang、no ma wang lui, loqbyvuq te eq giru te layvum e um dvo be. Xida le bvongkon mikon kon qinglvum zhang ma, Zaizo laili tungking wap sumlvo pung“Zaizo inu bvongkon pung”bang kon e《Minau zumgo ora》xikat Mudan jinjang arong(nambat lalvum arong)mying wo yu    bigvo.
“Myitkau wum-o luq  Mikon te qang  qang”ga e Yi an ning bui nambat 2cik bvongkon mikon kon qinglvum e gi Yinnan wuishi mai zhvungzui lui minggom ma mangzo wui ri bvongkon qinglvum nvang e ngvut ra. Xida bvongkon qinglvum e gi Kunmyin、Quqjin、Cuxung、Dali、Wunshan、Zhautung、Dehung 7zhiwo 10zhvirvang mai zang qin rom toq be, bizang kon qinglvum e banshoq 104pung, byudu 5000yuq myit. Xibve mai qom qin rom toq lo e bvongkon pung 24pung Kunmyin ma fuqsai lo bilom be, fuqsai mai  dum rom toq lo e13pung jeqsai ma bilom be.
Bvongkon mikon kon qinglvum mon wap bang “Minggom ma e mikon gvam kon e mangzo wui ri sumlvo paqzhvi lvoq myvang lvum ra e jamzan dvam dvo byi, zat mikon kon byvaq lvum nung ma gungdu wo byvan、imyit lvoqngon, mikon te mai zhviwvoi mingdan、yvummau、ibyvat ri shion gvungdvon kon lvum”zhang dut shang galui  jamzan chin dvo byi e ngvut ra.
 Nganvung mau ma Zaizo laili tungking wap sumlvo pung“Zaizo inu bvongkon pung”bang, Sakung mau ma bvongkon qinglvum zhang ma hai jvo abo e za azvang wodoq gvilui, xida lo bi myang kon qinglvum gvo e ngvut le.Yvangmoq fuqsai ma henchung  e gi《Minau zumgo ora》 eq 《Guqtung oyang》 2kat.
Jeqsai ma “Zaizo inu pung”bang zhe dat kon ngon e 12pung bang eq tailo byvigan gvut kon qinglvum wang lo bigvo.“Zaizo inu pung”bang igvunkau ma chung e tungcum、 gvichang、byo chung lui 《Minau zumgo ora》ga e Zaimying dong bikon qinglvum bigvo.
Gvewvui sara Heshu dai ri: Zaizo inu wui igvun kau ma chung e ze eq mikon ma rva chung ze gvut e ximai nguingon igvun zo shuq ri zhvitdap gvangdap、myithui byinra e amyvu ngvut e wo wu toq ra ga; Gvewvui sara Wanli dai ri:Zaizo inu wui yvumsing e        zhvoiyung isam lago chung ge gveq, Yinnan mai wo so toq shoq, mingdan kummo dong mai wo so toq shoq, minggvan ma wo so zham shoq shigut gveq ga dang wum byi be. Zhe tang ma bvongkon qinglvum e 13pung gu ma funsu zhemyvang e 9.936fun mai gonjin wo bigvo ngvut ra.
Xida le fuqsai ma Sakung mau Sam amyvu laili tungking wap Yunghan bvongkon pung bang ri lo zhe bilom be, Sakung mau mangzo dvanmyvang zhong amyvu mikon pung Mangshi Achang amyvu laili tungking wap mai ri xida le jeqsai、 arong zhvunghuq gam myinzat byvaq zhang ma zhe bikon byvaq be.
“Zaizo inu pung”bang xida le bvongkon qinglvum zhang ma arong myoqdong wo shoq ga myit gvimu, aluq lvomo laqap myit za     aqing ma, mikon bi bvongkon e inu wui 46yuq yuqdu zhup zhungkang yakkak muzo ri chom shirang lvai byvam, maumo shapshap dut gvolvang chom nvikqik shigut gvo e ngvut ra.
Xida Kunmyin ma fuqsai lo bilom gvo ri, maudang mizho mai, myin gamgung nayi 3qing zhang sheq yvup zhang zhe bigvo. Tang napjvo 29nyi napjvo 8qing dvok ma, mebu zhungkang lago ban mvon hen chung mu Yinnan datwup wap zat byvaq byvo zhang ma zhe bigvo. Hau napjvo le konbyvaq hen zhang ma yishi le su、hen dvo e dong awo dut gvolvang, nyiqui le fuqsai ma lago wo dut shoq ga wum ashun e za shidaq dangwum sai byi lvum gvimu, myintang bvongkon qing lvum zhang ma hen dvo myit dvo e su wo dut gvilui, tangnyi le jeqsai ma wo bilom bigvo.
Jeqsai ma zhejai ra midvu, kajo ma gvut azhe zhang ma lago yvang lo dum sai dai lvum, byu myo zhang dang myo layuq lakun aluq dai myo lvum gvolvang, banshoq bang midvu ga myit mu dai bang zhvat ngvut le, nojo ayo lvum e dangkun ri nungzut bo lvum mu,zangbung je su myitzhup wumzhup lamoq zhup za gvut lui, 30nyi le jeqsai ma zhejai zheyung e arong myoqdong、arong nadau wo yu bigvo. Arong xigi “Zaizo inu pung”bang lagvam lagvam mai so lo e wumshi、ongshi ngvut ra. Zaizo amyvu myoqdong ngvut le, Sakung mau dviqzo amyvu banshoq bang e arong ri ngvut le.
“Zaizo inu pung” Yinnan ma e gonjin wo bang, Yinnan gungtai gvut lui zhegvo zhelam e zatbyvaq jamzan ma dum doq ra e chom lang wu dvo shang.      ( Gvasu Mulat )