Myung tuq girum mai lagon su ri myitkum lvoq bong be

扶贫扶志 懒子回头

时间:2018-05-14 08:50:27

Xi iisum zan, Dang eq mingdan mai byi dvo e myung qo tuqbang girum tungzam mai, wakau ma “Lagon hup” ri byuze byugvut qo ma myihu zang tun dvuq dvo byi be. 3zan hi ma, Mangshi Wuchalu mauwa Shiban wapung Lachi dum ma e Bau Zizong gi, kinyi xidong nyingon yapkap lo ra ri yvupmoq lvang amoq wu su ngvut le. Myung qo tuqbang girum amu zui bang gi, wazo tumzo banshoq ri myung muqjvup wo qut byvam e mai, igvun zoshuq lvunglvang nyingon yapkap nvang nau lui, wakau ma e “Lagon hup” bve layuq ri lvang atang qo dvo gvo.
2016zan 5qap ma, Shiban mauwa Lachi dum ma wa kau girum amu hapzui ganbu Zhau Nongdvau eq yvang e muzui byinchang Wang Shenzhven gi, wagom ma layvum yvum mai kayvum igvun gi kajvo  ngvut e qom myi gvazving wang lo bigvo. Sanghi da Lachi dum wakau yvumlvum zhup ma lo kat wang myigon wu gvo e kun, Bau Zizong gi; Jendang liqkahu yvum ngvut e lo myang lo se yu bi- gvo. Bau Zizong lung dvo e yvum gi myoq  myang pyotpyot e cewam yvumzheq zo, haukun yvang yvuppyang mai dvoq ri advoq lo yvup bvaq dvo be, yvumkau ma aukoq ze gi myvinso batsan, zung gvat nvo za e dvangkuq la lvum azhoq, qi qo wang ri amyang, myoq wuchu ri adong dut dvo be. Haumu, myung qo tuqbang girum bang imyit ma e Bau Zizong gi: “Myoqzhi zamzam ne, mebu hize la- yvup yvup, ipe shing nam le dvungdvung” e lagon byuzheq ngvut le ga. Haukun, yvangmyi eq zvang bvizvi wo wut nvau dvoq zhang, yvuppyang yam ma aluq tungte leng be, myung tuqbang girum amu zui bang xisu layuq ri myang gvimu,  imyit ungkau mai muzui waqngan jvo langvut ri wa xidong dut e ga zhaq wu ha, sing zhaq wu no byvam gvo e ngvut le. Tang ma,  azhung zhung e igvun qo qom myi gva yu gvizhang, Bau Zizong mying ri abye, advau ahu ga dvu dai dvo lui, girum amu zui bang ulvum zhaq wu no gvo e ngvut le. Myung tuq girum ganbu bve kadong adat gvut mu, lago zhigvum nuqguq zhepgon wu lui:Lungyvum ganzvang D zvang ga myving byi bigvo, myung wang gi mu agvam zui      lagon lui ngvut ra.
Tang ma girum amu zui pyi wang lo gvo kun, Bau Zizong yishi ibvaq bvaq e za myang gvilui, myung girum ganbu bve eq xiwa gu ma zhe zang nvikyo e layuq ngvut le, Zhau Nongdvau ada da myit e gi: Ngamoq ximyvo shitgut mvau ri, xisu byu ri gi wo liklai yu ra lvu?
2016zan 11qap ma, Dang eq asuya wapdoq mai girum tungzam ri chang lui, Bau Zizong ri lungyvum sai ngun 10mun koi bi zhvi byi lui yvum wo sai lung nvang bigvo. Yvum ban gvut e haunyi, igvun ze ban wui ngap tang ma, yvang myung girum amu zui bang ri gibu dang dai e gi:“Nungmoq Gungchangdang ge dik be, akui mai yvup wap ma jvangchi ge nyve bira(hi le cepye yvum gi lairot ra).”ga.
Myung bang ri igvun gvut myit bo nvang nau, myung tangjo nyi qo wo liklai nvang nau lui, Dang wapdoq、asuya wapdoq mai haukun jendang liqkahu yvum bang ri waqzo eq ga zhung adong dong mai girum byi nyi be. Bau Zizong waqzo 2du eq pungchui ho girum ngun myang yu be, hoqzo yilyau ngun eq  yanglau bauxen ngun ri bi jvau byi bigvo.Tang ma, myung girum ganbu eq wabyu     myang gvo ri, Bau Zizong wagung ma amu e bi kat zui be, yvum sai bang eq gvinva amu yvum bi sai, waqkup bi sai......Lachi dum ma wa nvikbo Zhang Lumkong myung girum ganbu bve ri daijvo ri:“Bau Zizong muzui nyvam gvilvang, hikun le ja ipe ashuq na wun lo, zhaq liklai be, mu ri wo toq zui be, ipe ashuq na loq, ayvup bvaq dvo loq, gazhung howa ri dat ho zo be, xi gi liklai gvo dik e wo ngvu be.”ga.
2018zan 4qap 18nyi ri, Lachi dum bang lumshang gvau gvo ri, Bau Zizong zvang- zvang sansan zi dut dvo be. Lumshang ban gvau tang ma, Bau Zizong myung girum ganbu bve ri, yvang ho dvo e woq-u shi yo 5mu ma chang eq lungbum bvuq ho ra ngvu hen dvo le e wu shang ga ajo jo lang she dvo be.Yvang myung tuq girum bang ri imyit dang daijvo e gi:“Gungchandang eq yvang ri haumyvo myvo girum dvo e, wabyu eq wu myvuq ra dong zi gi agvut loq.”ga. Haukun, myung girum ganbu Zhau Nongdvau yvang ri loqmo cham 3da zang dvu zvung byi be.
2zan myit girum zhang, Bau Zizong nyi e Lachi dum ma, 2017zan 10qap ma byvilat qi qo wo sai rot be, wakau mingbyu wui ri Dang eq mingdan mai sutmu、nowu noya、 mvoqshit qo bve ma adong dong gvut zhaq zang girum be. Lachi dum dumgom yvum lvum 31 yvum ma, 9yvum gu lungyvum dai- dvo e ma aang dut mu, yvum saisai ngun zang byi wu e mai lailui, 22yvum gu gi yvumsik wo sai tai lung bigvo, kungxin zhon yvum、ducuq yvum、shimyen wa yvum alung loq gvo. Akui, Lachi dum wakau wang lo ri hikun le ja waqqi noqi leq e ri amyang loq, yvumwui yvumyam ri zhaq dat shum sanseng bum bi- gvo,wabyu byuze byuyap myit、muzui zhisai myit zhaq wo liklai bum bigvo. 
                                  (Gva su Mulat)