Nganvung mau midung lusik

我州要闻

时间:2018-05-14 08:36:08

①《2018zan Mangshi myuqkau ma dviqzvang zhongzo qui ra zhiwo alvo(qutqang laigva)》jo wu zuppong gi 5qap 16nyi ri Mangshi ma pong bira ngvut le. Mangshi ma nyi e angvut zhang muzui byu asak 18zan bying e mingzo danzo, Mangshi mvoqshit rung ma mying e gvat lui, jowu gungtai byu gvut ra akang ge dung le. Mying gvat aqing gi 5qap 10nyi myintang 6qing zhe gvut dvo agvo ga.
 
②Mingmau myuq lungyvum eq myuqwa haphen zuisai mugon rung mai 5qap 4nyi ri,《Ho mvon dvo e shigam banbyap ma age pyoq age qui ga e mingwa shitjvo laigva》    byvoshit dvo be. Ho mvon dvo e shigam banbyap ma nau e su age doq、age qui、 age pyoq, lvoqshut lvoqra su ri sengang e zhvum kat mai sho lui, ngun 50koi mai 500koi jiro chup le; Ho mvon dvo e shigam banbyap ri lvoqqui lvoqmvup bang ri, shizo banzo lvoqsum pau cap nvang le; Abun myit zhe dvo e byugvang jo damdap bang、ngunze lvoqsum bang, tang nung ma dut toq qo ri yvumsing wun waq ra le. Qangshit zhvinvan: 4147971 ma ge bat le ga.
③Xi jiro, Mvoqshit wap mai《Nambat 5shu mingdan zvang yomu zui mau loqmu zhimu eq gvobang mvoqshit gvutshit e ginwang zuisai zhang ma bi myang wang bang mying》byvoshit dvo bigvo, mingdan gom ma 59ginwang(myuq、zhiwo) bi myang wang be. Xigu ma, nganvung mau ma Yinjang ginwang ri arong myoqdong bo za yvang bi myang wang be. Bi myang wang e ginwang(myuq、zhiwo)ma, gvunggat byu ri yvummau ma muzhum lo cheqzui nvang、“Loqmu zhimu yomu mingbyu”ri tunglai cuq dvo byi、lago gvutshit hi-u she byu wo dut shoq gvut nvang、mukat zuiring mu e aqo qo ma gewang hi tong byi ra ngvut le ga.
④Xi jiro, Mangshi ma sanghi lvum myuqwa kau ma izhvam lawo za mai qom    myvo byi ra mukat zui lo nyi be. Ximai myuqgom 11 lvum zhin ma zham shoq myvo chung ra ngvut le. Mukat xilvum ma ngun aluq 2dvungkoi chung ra hen dvo agvo, byu du cemun myit zangshuq zangchung ra ngvut le ga.
⑤Zhunggo eq Myenming gi bumkap langcoq lvum, mying hui rot lvum, yishi toqtoq wangwang gvut chom nyi lvum le.