2018zan Bulang Jinoq byumyvu mu e Yinnan ma za nyi e byumyvu bunke eq dvazhon zhonke zhongzo qui muzo qo shitgvat le

关于做好2018年布朗族基诺族等特有民族本科及大中专班招生工作的通知

时间:2018-05-14 08:31:12

Mau(myuq)byumyvu zhaunoq suwun (wapdoq)、mvoqshit rung、ringzhat kuqlai suwun wapdoq、sutzum rung kangmo, ming zvang sengang zhong:
Dang e 19da eq 《Zhunggung Yinnan ming Dangwapdoq Yinnan ming  mingbyu asuya  byumyvu muzo situq wumhang mu byumyvu myithui qo  byumyvu zhiwo logidat ringzhat qo zhe zuige misat laiga》(Yinfa[2009]13hau) eq 《Yinnan ming mingbyu asuya sengang byumyvu mvoqshit chung qo  lawan ringzhat  loqmu zui lo qo》(Yinfa[2016]100hau) lazhvum myit lago chung rot gvut zhe ra midvu, 2018zan Yinnan ma za nyi e byumyvu bunke eq dvazhon zhonke zhongzo qui sengang muzo qangshit dvo le:
一、Zhongzo kimyvo qui、zhongdoq aqing eq zhongdoq ngun tuqbang girum byi qo
Zhongmo eq gvolik zhong zhongzo qui sonhap gangve chung qo gi, Yinnan ma za nyi e byumyvu bunke pung zhongzo 60 yuq, zhongmo gvolik pung eq gvolik pung zhongzo(dvazhon zhonke) la- zhung 50 yuq, banshoq gi 160 yuq. Xi gu ma, Yinnan yomu  zhongmo Yinnan ma za nyi e byumyvu bunke pung wunke pung gi sutgan paqzhvi mvoq pung、Yomu sikmu sutgan gonlazhang paqzhvi  mvoqpung、Dat unuq puga paqzhvi mvoq pung、pongshingra muzo paqzhvi mvoq pung、Byin lam mu gonlazhang paqzhvi mvoq pung、Myiwa mying minggvan   mvoqshit paqzhvi mvoq pung mu e 6 zhung loqsang paqzhvi pung pong le, Like pung gi yomu paqzhvi mvoq pung、mvanhaq chi mvoqbvan eq      lvoqging paqzhvi mvoq pung、ban qam paq- zhvi mvoq pung、 dusat chiya paqzhvi mvoq pung、wuimu wuizhak mumo paqzhvi mvoq pung、myuqwa haphen qo mvoq pung mu e 6 zhung loqsang paqzhvi, zhongdoq aqing gi 4 zan; Yinnan sikyo zhimu zhongmo Yinnan ma za nyi e byumyvu zhongmo gvolik pung gi mili isam ban qam myitzong paqzhvi mvoq pung、ban qam zhimu paqzhvi mvoq pung、ban qam mumo zhimu paqzhvi mvoq pung、ban yo zhimu mu e 4 zhung loqsang paqzhvi, zhongdoq aqing gi 3 zan, wunke、like eq san xausheng zhongzo ri qui le;Yinnan ming byumyvu gvolik zhong Yinnan ma za nyi e byumyvu gvolik pung ma gi loqsang paqzhvi adai dvo ra, zhongdoq aqing gi 3 zan. Zhongzo sanbvoi ong tang ma, ong toq lakmat buk zhau byi gvut le, mingdan bunke、zhongmo gvolik zhong mai ongtoq e qo ge bilom le.
二、Ge qui le bang eq qui ra bang
Bulang byumyvu、Pumyi byumyvu、Achang byumyvu、Nu byumyvu、Jinoq byumyvu、Bvilvong byumyvu、Duqlung byumyvu、   Myau byumyvu、Lisu byumyvu、Lahu byumyvu、Wa byumyvu、Yau byumyvu、Zaizo byumyvu、Zang byumyvu、Naqxi byumyvu(Moso byu)mu e 15 zhung byumyvu sanbvoi lom e zhongzo ri ge qui yu le. Nganvung Yinnan ming ma za nyi e、byudu shau e Bulang byumyvu、Pumyi byumyvu、Achang byumyvu、Nu byumyvu、Jinoq  byumyvu、Bvilvong byumyvu、Duqlung byumyvu、Zaizo byumyvu mu e 8 zhung byumyvu bve ri gi zhongzo qui qo ma  lason zhe wu le.
三、Zhongzo qui yu lanyven
Bunke pung、zhongmo gvolik pung zhongzo gi gvaukau lom e zhongzo mai qui yu gvut le, gvolik pung zhongzo gi zhvungkau lom e zhongzo mai qui yu gvut le, byumyvu gamkoq byi e gangve mai, zhongzo qui yu wang gi mau(myuq) ma zhe din gvat byi le, laigva paqzhvi gvam shigut ge e bang qui yu gvut le.
四、Ongtoq mu zui qo
Zhongzo ong toq tang ma hi le nyi e mau(myuq)、ginwang(myuq、upkang zhiwo), mingdan dvira tungzam dvunshit o ma mu  zui angvut mu yvumsing  mu ho zui.
五、Sengang ngun
(一)Zhongdoq pau
1. Bunke pung zhongzo layuq gung lazan 4500 koi jau ra zhongdoq pau ming byumyvu zhaunoq rungwap son hen dvo  mingzvang byumyvu byam chung ngun laili paqzhvi mvoqshit ngun mai sengang zhong ma byi gvat le, zhongngun yvumsing atoq ra.
2. Zhongmo gvolik pung zhongzo layuq gung lazan jau ra zhongdoq pau mvoqbvan zhong ma  shu yu ngun gangve mai chang lui, mvoqshit mu qo ma chung ang ngun gvut sengang zhong ma byi gvat le, zhongzo atoq ra.
(二)Zoshuq buzu byi qo
1. Bunke zhongzo layuq gung lazan 4000 koi  jau ra zhongdoq pau ming byumyvu zhaunoq rungwap son hen dvo  mingzvang byumyvu byam chung ngun laili paqzhvi mvoqshit ngun mai sengang zhong ma byi gvat le.
2. Zhongmo gvolik zhongzo layuq gung lazan 4000 koi, gvolik zhongzo layuq gung lazan 3000 koi, ming sutzum sonhen dvo e mai chang lui sengang zhong ma byi gvat le.
3. Yinnan ma za nyi e byumyvu bunke pung eq zhongmo gvolik pung zhongzo gi atoq ma buzu bilom e mai gi, byumyvu zhongzo loqsang paqzhvi qeon zhvungzhvuq ngun buzu gi amyang bilom loq. Asu e shigut ongshi ge e zhongzo gi zhong mai misat dvo e wum-o byi   zhvungzhvuq ngun ge bimyang lom le.
(三)Zhongdoq qo ma chung ang e ngun
Zhong ma sanghi zhongdoq qo ma chung ang ngun qo eq son hen dvo e nyan misat mai  byi gvat le.
六.Muzo daidvo e qo
Yinnan ma za nyi e byumyvu bunke pung eq zhongmo gvolik pung gvutge qo gi, mauyam byumyvu zhiwo ganzvang myvang e gvungat byu eq loqsang zhimu gvunggat byu mvoqtoq qo ma aqak midung byengya laqo ngvut le, Dang e byumyvu dvira tungzam chung rot gvut zhe shit e qo ngvut le, zhiwo kangmo, sengang rungwap kangmo mai eq zhong mai gi yvang e aqak lazhvum kumzup se ra le, shuipung qo eq kojvo qo 、lvoqrva qo zuige gvut mu, aqo qo ma e muzo qom zuige gvut ra le.