Lainat Bungpoi

风的传说

时间:2018-04-17 17:59:26

Hikun, Zaiwa wa lawa ma asho awui gu e chuizo layuq nyi e ga. Maukung buizau wa Muqseng e yvangzo Bungpoi myiwe zo gi Chuizo xi ri de wu shijo lui, myidam toq ma jo le lui chuizo ri le zhang shijo byvam mu, yvmmau maukung qo alo loq chuizo eq yvumtu gvut chom nyi bigvo.
Lanyi ma, chuizo eq Bungpoi maukung shut munghui doq bigvo.Wolan dvau e nyi, Bungpoi gi chuizo ri nang hai o nau ri hai ge dung chung le, awa e gungdap lvapsham za kidung ngvu haq daijvo be ga. Chuizo ri ge le ga be. Asu e, chuizo gi gozhung bve ri hai ri awu zang, yvangzva mangzo e sham hau ri za wu o naushi dvo be ga, haumu, sham xi sheq o ra ngvu nan dai be ga. Yvang zva po gi: “Zomoq po nang sham xi alo dat chung, gozhung ngunhing haipo hai ri ge byi gvat le, sham xi gi age byi” ngvu dai be ga. Ngvut ri, chuizo gi haimu ri ase sham xi ri za wu onau lveq dvo be ga.Yvangzva wa dum son lving e gi:     “Myiwe zo lvang byi be nving gi, yau be, sham ri onau zhang gi nan byi gvat le. Ngvut ri, nang sham lago lo chung aq, sham sham byang mai lon she age shetoq, shambyvi zhe age he” ngvu lago daijvo be ga.
Lanyi ma, chuizo yvangzva wa byi e sham eq yvumbvan guqtan nam ma ne shap zung nyi be, yvum woq guqtan ma e guq lanyi e le te zo nyi bigvo ga, kimyvo kat ri lazup zo zhang dum le tezo zo gvo. Lada ma gi chuizo abun e sham eq woq bve ri“shoi”ngvu he kat gvat zhang, nam ma guq tung nyi e yvumsing myvi cum wang ma pyidum mai   idvum gvut tungjvi eq byit leq dvo be ga. Chuizo byomang dan na shi lui, maukung yvangzva po zhvang sham waq ri qang hanhan lo sang be ga, ngau le gvut. Buizau wa gi: “Byo kidan, byo kidan, sham ngo ri byi dvo aq, haumu, jo lo lui, Bungpoi ri lago za lo zung nyi aq” ngvu ga.
Myin ri, Muqseng zauwa yvangzo bve ri Bungpoi e shi mang maukung qo le yu doq lo nvang lui lvom ya dvui yu be. Xi nyi mai, Bungpoi myidam toq lacang zowui bve        zhvang ale ge nyi loq, yvang wa gi Bungpoi myidam toq ma e bang ri de myit lui, yvang ri maulai gon nvang be ga, maulai gung gvut lui myidam gonkang aq ngvu ga.   
                    (Gongva su  Konglum)