Nganvung mau ma midung lusik 4kat

我州要闻

时间:2018-04-10 18:04:54

(1) Xi joro ma, Mangshi yomu sutze myung muqjvup qut byvam muzo tuqbang girum zui rung mai, waq zvo qo sanghi shu 400du waqzo Santaishan mauwa shut to de lo byi be.Mungdan、Chuqdvunggua、Bangwai、Yinqon 4wa ma e 149yvum myung muqjvup qut byvam  mying lvom e yvum bang waqzo gibu myit eq   myang yu bigvo.
(2) Xi joro ma, Yunnan ming mai《Yinnan ming 2018zan“4lvum lasho”aqak midung zuisai qo haphen》shit jvo laigva byvik byvo toq dvo be, aqak midung lvoqging  lvoqgvo ra e gi modo qo、 wum toq ze、wuimu mu e ngo byvung kingkum zuisai qo ngvut ra, shit zhung aqak     midung sutze, asik myuqwa zong gan, mvoqshit qo, laili paqzhvi gungbyvam shiman qo、sanseng qo mu e nyizo nyishuq liklai qo, cangpun zewang shenchung qo eq mili migum mu e zuisai qo ngvut le.400 mu qo aqak midung  zuisai qo gvut le gu ma, Sakung mau gi 20lvum myit wo biwang be.
(3) 4qap 7nyi zhe zhang, Sakung mau lupshang bvoi buinyi gu ma lam gvun bang 18.5479 yuq ri lvom dve gon yu be. Xi gu ma:lanyi za gvut lam gvun bang gi 12.2198yuq;Myin yvup lai gvut lam gvun bang  gi 6.3281yuq. Byin lam qo mai wo ho wang lo e ngun gi 15591.64 ngvut ra, lanyi za gvut lam gvun qo mai wo ho wang lo e ngun gi 9823.86zhe ra, myin yvup lai            gvut lam gvun qo mai wo ho wang lo e ngun gi                   5767.78 zhe ra. 2lvum 4Azvang lam wu gvut zhiwo   (Mung bvanaqxizhenqiyuan Nandenxufusishu)  eq  Moq-   likreqdaiyulin ma lam gvun bang banshoq gi 11728 yuq ri lvom dve gon yu be. Toqwang nganvung mau ma yvumsing kang gvon e modo gi 11.7559 cham zhe ra, xigu ma wang lo e modo gi 6.0318 cham zhe ra, toq lo e modo gi 5.7241 cham zhe ra.
(4) 2018zan Mangshi myuq zhiwo ma e Sam byumyvu Deq-ang byumyvu shangjen bvoi gi, 4qap 11nyi mai 13nyi zhe Mangshi ma kikkam dik shoq pong le, kingbvoi u ma modo qo lai yo ra midvu, aqo qo ma e muzo zuige ong ra midvu, kingbvoi u ma mingdan qo 320kat, Mangshi mai Mingmau lo qo eq Mangshi myuq- kau qo lai bichang she tong byi gvut le.