2018 Zhunggo·Sakung Zaizo amyvu minggvan munau zum Mangshi ma pong be

2018中国德宏景颇族国际目瑙纵歌节组委会景颇族进步发展研究暨纪念载瓦文创制60年文化研讨会论文征稿启事

时间:2018-03-08 14:45:48

 


Yvumsing wap lusik  3qap 2nyi ri, 2018Zhunggo·Sakung Zaizo amyvu minggvan munau zumgo bvoi Mangshi ma zhaqgvo zhaqye shoq pong lai lo be. Gaming gamau tungshut yoqshut mai zhe lo bum e buinum auzo gumang nvikdvang wui gibu gira zum chom wang be.

Xida le munau zum gi ponglam、bvongzui、myithui、ringdoq qo ri zhvum midung gvut, Dang e 19da zuppong lazhvum ri aqak gvut lago chang mvoq zui e lo, myvipo li chang, yodam qo chang e lo e ngvut le. Zhe aqak e gi kuqlai pong lam lo e 40zan xigu, Sakung mau ma e upkang dvira、 Sutgan、laili zhimu paqzhvi mu e aqo qo zuisai loqtang lvoq toq shit, byumyvu myithui manghui e bvoi king mo ngvut le.
Ming tung misa bongban wapdoq mudve zau Hongyi, Mingdan mutam wap、 Zhunggo qaulyen、mingdan sikmu gonrung sengang nvikbo suwun, Myenming mai Kunmyin ma le nyi dvo e lajo wa (zunglinsi), Myenming shanbang、Keqinbang zhiwo suya zau, ming zvang sengang rungwap nvikbo suwun, Guizhu、Nuimunggu、Hoqbeq eq mingkau maujvo myuq gungtai pung, Muigoq、Yingoq、Myenming、Fuilibyin、Xinjapo、Han-goq、Yeqnan bve ma e auzo byinchang wui, Zhunghua la- yvum byu bigvut e Taiwan gumang nvikdvang wui、Gang-au gumang nvikdvang wui、Qauton qaubau (gamau ma e pung dut e gumang nvikdvang wui) , minggvan zhiwo kangmo mai lo e datwup she sira mo bve、Zaizo laili paqzhvi sira mo bve eq ming ma hu e sumlvo paqzhvi byu,Mau eq ginwang myuqkang mo ma midung nvikbo suwun wui, Zaizo amyvu gungtai pung eq Sam amyvu、Deang amyvu、Yoyin amyvu、Achang amyvu kilum pung zum ma zhe lom be. Maunun zing te jo lui,        myinun ut te jo lui, naushong naubva yoq chang mu chom go wang e lo be.
Bvoi hau jiro, “Zhunghua layvum byu·ngondik Sakung mau ma huizup lvum”Haixa 2wo dviqzo byumyvu ringdoq lo qo hui ming lvum gvun be, Sanghi cik “Yidai yilu ga e piga qomo”minggvan mizving datwup eq Sakung Zaizo amyvu e tungking laili zhimu dvam byvaqshit be, Zaizo amyvu ringdoq    pyedvu eq Zaiwa laigva toq e 60zan mizving pyedvu zuppong pong be, nganvung mau ma e zhezhvoi zheyung e---bvoiking sumla lvo ri dvap byvaqshit be, Zaizo amyvu e shamqon helvum、 8zhung sun sai qinglvum、woqgan   loqmu qinglvum, byuqing zangjeq zanggun gun zo eq piga wuizhi wuiloq ri  coqlvum be.
               (Puqgva lazhang su Mulat)