Sanxaq jiqton Zaizo byu myvu zhongmo zhongzo ri ngun 20 mun myit tuqbang girum bigvo

三峡集团助学捐资20余万元

时间:2018-02-13 18:24:24

 
Yvumsing wap lusik Yinjang ginwang mvoqshit rung 1qap 30nyi Sanxaq jiqton mai Yinjang ginwang Zaizo byu myvu razup nyi e zhiwo ma, 2017zan myung muqjvup aqut byvam mying lvom e yvum bang e zhongmo zhongzo ri tuqbang girum ngun zhau byi e zuppong pong be, banshoq 103yuq myung muqjvup aqut byvam mying lvom e yvum bang zhongmo zhongzo tuqbang girum ngun 20.6mun koi zhau toq byi gvut agvo.
Yinjang ginwang 15lvum mauwa, 65lvum wa ma e Zaizo byu myvu razup nyi e zhiwo 2017zvang myung muqjvup aqut mying lvom e yvum bang gvo lvik zhongzo eq mowui gvut bang 100yuq myit tuqbang girum ngun zhau byi e zuppong le lom agvo.
Tuqbang girum ngun lvom e zhongzo gungtai eq mowui gungtai gvut bang myit gibu mai daishit dvo agvo, akui zan bve mai mingdan eq pongshingra qo kangmo mai myung muqjvup aqut mying lvom yvum bang  e biwu gum byi gvut e qo myit zhaq nye ra, Dang e ajvu ri advomyvi, Sanxaq jiqton eq pongshingra qo kangmo mai tuqbang girum qo ajvu bun nyi mu lui, lago byuge gvut shigut shizhaq e lo nyi mu, zhvitmyit gap nang jo lo nyi gvut.