Dang eq asuya zhvitmyit nye ozvang mingbyu imyit ma de zhe byi be

把党和政府温暖送到基层干部群众心坎上

时间:2018-02-13 18:16:35

Yvumsing wap lusik Ozvang so, mingbyu yvum ri so hui, kilum dang de byi, zoshuq myi byi, mingbyu te jo, ringzhat qo so.2qap 12nyi ri, mau Dang wapdoq Wang Junqang nvikbo tuqbang girum coqzui zhiwo Lungchon ginwang Mingyo mauwa ma, ozvang mingbyu、 yakkak mingbyu yvum、Dangyen mangzo eq ozvang wapung ganbu, ozvang tuqbang girum muzui byu mu e banshoq bang ri lo so hui gvut mu eq kilum dang ri lo zhe daijvo ra.
Xi isum nyi zhang gi gonyen wang be, kinyi gi nungmoq ri gonyen le de gvat le, banshoq bang gonyen nguingon wangzan yuqyo shang. Bang zhung wapung Yinmau wa Bau Daukon yvum ma so wang zhe mu, la- yvum byu yvumsik myang lung, modo sik wo wui, zoshuq igvun gi lanyi eq lanyi zhe ge lo be, Wang Junqang nvikbo zhaq gibu ra.“Anvik zan yvum ma kangwa kamyvo ho e, bauzo kamyvo zvo e, ngunze kamyvo wang e?Gonyen chi zau wui dvo bigvo dvi?Yvum ma gi kasu yakkak dvo ashiq gvo…”Wang Junqang nvikbo gi layvum byu eq laha chom zung dvo mu, bviming minglvum gvun gvut agvo.Wang Junqang dai ra, Xi Jinpyin zhvung wap zau dai ra,  mingbyu ri ngon ding igvun lai nvang qo gi ngamoq shigut e tangdve ngvut le, myung muqjvup qut byvam muzui zuige qo, longgom ngonding igvun zuisai qo ma, byu myvu kamyvu ri tang ajo nvang ga.Nganvung gi ringzhat zui e lo qo myitwum zuq lui, Dang asuya e shuion o ma, yvumsing wum-o ri lum mu, shigut shirang igvun gvut mu zuiwo e tungking chung jo lo nyi mului, sutze zuitoq qo ringzhat, igvun lanyi eq lanyi zhe ge lo nvang ra dong gvut shigut zui e lo nyi shang ga.
“Mangzo nang gungdu wangzan nyi le luq?”“Kazan ma Dangpung biwang e?”Dangyen mangzo Bau       Konglum  yvum ma zhe le mu, Wang Junqang nvikbo wa zhvitmyit eq mangzo ri gungdu wangzan qo eq zuizo zuishuq qo myi gon wu gvut ra, mau Dangwapdoq eq asuya gonyen dang zhvunghuq lo de byi ra, mangzo nang gungdu lago wangzan nyi mu, wa ma e ringzhat qo lago bichang migum nyi, Bau     Konglum myit gibu dvudai jvo ra, nga- nvung byu myvu zo wui labyvat Dang e tang chang nyi, Dang e ajvu bun nyi le.
Houshin eq mau Dang wapdoq mutam wap, mau myinzhin juq ma e uwun byu mu e bang nvikdving so hui mu bilom gvut agvo.