Wuiwo zo

笑话一则

时间:2018-02-13 18:13:26

Dvatshin rung ma myi za sat gvat eq, byukau layuq yuqge po e butung ma nvop gvat be, yuqge po gi dui gvat zhang byukau gi:“Acha e, ngo gi pizhet lap le ngvu ri, lap shut be”ngvu ga. Laqing ma, yuqge po gi byukau hauyuq ri “bvung”ga myoq ma bat gvat lui, dai e gi:“Acha e, nga myoq ma jvang ladu ri bat le ngvu ri, bat shut be”ngvu ga.                                (Kongno)