Gonyen tang ho yam be

砍过年柴时候到了

时间:2018-02-13 18:11:26

Nganvung Zaizo amyvu gi
Hikun mai  myiqom eq awo gang
Sunzang gaizo gaizhuq
Waqzang zhvoq zvo
Zoluq wam awo bying
Wutluq cau awo dun shi e kun
Myiqom tangbui ri
Butu buimo lum
 
Gonyen yam zhe lo be
Napsun jamzhvap myoq myang lo be
Nvamo tunggva shamdvum wun mu
Gonyen tang ho e lo be
Yvumkun tangzang bying lo be
 
Gonyen yam zhe lo be
Anu yo e qo yam ma
Myintang yvum dvau lo zhang
Lo zhang wun chung ra e
Tangwun e kik lveq dvo be
 
Gonyen yam zhe lo be
Awa nozung qo mai
Gonyen ri nyve ra tangbui
Lo zhang king waq chung be
Yvumlang tangbui ri bumzang dvo be
 
Myintang buiwang lo zhang
Awvoi myamzui guq zun tang waq
Myinzang banzo tang ma
Layvum byu mangzo zoshang
Wapdoq myiqom lvingquq zungzap dvo
Azhvi mvomyvi shap jvo e chom jo gvun
                         (Gva dem su Mulat)