Zaizo gibun go lo e mvomyi wang

景颇族为什么跳丧葬舞

时间:2018-02-13 18:08:17

Anvam byvat ri, lacang zowui gi adat shi, myidam toq ma e byu bve gi ashi e ngvut le ga.
Akun, lacang zowui gi maukung toq buimau ma yvangmoq lo bigo wu e buimau bibun myidam toq ma lo gonau wu myit bo gi gvo ga, asu e, byu ri ashi gu e ma gi gibun age go dutshi dvo lui, son e son lo ri, duize ri byu shi mang gvut sat lveq dvo ri gibun go ra qo myittoq bigvo. Ximai, byu su dut e myuq myang ladu ri sat lui tan toq ma byushi mang gvut lveq dvo ri, mang toq ma tan eq haqngvop dvo gvut mu, buiming bang ri lacang zowui layuq mangshi dvo ra, gibun le bi go gveq ga shi lo shitjvo bigvo ga.
Bui zau wa gi lacang zowui shi lo shit gvo lui jo mau mu but pyit wu be, asu e, but kimyvo sai pyit wu ri byu shi but ale toq, ngvut ri, bui zau wa gi myitzhing e dong mai sakram zo bve lazhum ri myidam toq qo shi mau e nvang be ga.
Ut lamyin mau mying be, gibun ri   lamyin sun go bigvo. Asu e, buimau bing bve gi byu shi mang ri ale myang, bui zau wa ri kadong alo dat sangjvo ra dut lui, gibun go qi- dvu so lai lo izhvang, lveqdvo gvo e mang nam ma go zhe zhang mang ngvop dvo e tan kisu gvut ri haq bviklvong wu ra son bigvo.
Buimau zo bve bvikha wu gvizhang shimang gi myuqmang leq dvo e myang qang bigvo. Ximai, bui zau wa ri kisu ngvut lu banban lo jvo bigvo. Haumai, bui zau wa gi, lacang zowui gibun wa ximyvo go nau gvo e gi, akui mai gi lacang zowui upyu mangzo gi shi aq, mangzo shi zhang yvangmoq gibun ge go be ga lui, yvang e dui qiloq zo bve ri lacang zowui ri lo daijvo nvang be ga.
Bui eq nvang gvat e lacang zowui ri dang le jvo bang qolat ma yangjung wa lawa lo zanglai zhang,yangjung lvom myang lui:“ Buizo bve e, nungmoq kilai lo gvo e, kalo    agvo ta?”ga lvom myi be.Bui zo bve gi:“Ngamoq gi buimau bang, lacang zo bve ri akui mai, upyu baba e mangzo bve gi ge shi le, upyu mangzo shi zhang gibun ri ge go le ngvu lo daijvo le o”du ga bigvo.Yangjung gi nvikzhum jo yo lui:“Nungmoq myidam toq ma shi mau le gvo e kun, nga zo ri shi be.Gvang byuq ri yondik e ase e lacang zowui ri, ngo nvikyo dik be, ngo yvangmoq ri isu yvang   nvingsat jvop le, nga zo lvang u apyu shi ma shi e nving gi, yvangmoq ri upyu e ri shi aq, u apyu e ri shi aq”ngvu lvom chang po gvat byi be ga.Yangjung eq isu ga  lvom po gvat e mai, xi nyi mai gi lacang zowui yuqge myiwe zoshang mangzo ka zhung byu ri dat shi be ga.Ngvut ri, byu bve gi bui zau mang e dang mai chang ri, upyu mangzo shi zhang za gibun go, u apyu shi e bang shi zhang gi bigun ago gvut gvo e ga. Haumu, nganvung kinyi bui ngvut gvilvang mangzo mang dvo e nyi sheq gibun lago le, ajvo alat zo za shi ri gi shi azhvoi ga lui gibun ri o ago ga.      ( Gongva su Mumvau)