Xigi asik qin toq lo e zaugun suwun wui ngvut ra

新一届德宏州政协领导机构产生 黄丽云当选州政协主席

时间:2018-02-13 17:59:09

Yvumsing wap lusik  2qap 5nyi myintang, Tung misa bongban wapdoq Sakung mau 12cik 1da zuppong nambat 2da zuppong pong mu, asik cik ma e zausik shuion pung qin toq dvo bigvo. Hong Liyin gi dvira bongban wapdoq zau, Gon Goqzhau、Zhuqi、Lichon、Yangxin、Zhau Haiwui、Yangyen gi mudve zau, Yanghung ri gi zhvire zau ga chom qin toq dvo be. Zuppong ma Dau Chinwui mu e 47yuq ri Tung misa bongban wapdoq Sakung mau nambat 12cik wapdoq anum muwun suwun wui qin toq dvo be.