Sumla

织锦女人

时间:2018-02-01 15:59:13

Zaizo woqgan gi nganvung Zaizo amyvu e laili、zhvoiyung imyit、ngingon byuze qo eq miyu ma muzui zhisai qo bve byvaqtoq shit e ngvut le.Woqgan migva ko myo, lazhvum nik,      zhvoiyung dik e lazhung loqmu ngvut ra, Zaizo inu wui myo su gi woqgan dat woq le zhvat, gokun nganvung Zaizo sangqang dang myiwe woqgan adat woq su suyvum awo lo ga, haumu lui zhviwvoi byvat mai Zaizo gi woqgan woq lo e amyvu ngvut le.              (Gva\ soi su Jinje)