Byu nyi wo ri zhvoinau ri bumlang ri hi migop miga e lo shang

保护好生态自然环境

时间:2018-01-12 18:14:14

Yvumsing wap lusik  Anvik le lvo 5qap tang mai, Lyanghoq ginwang bang ginwang gom ma bumlang zhiwo kangmo ma wuikung、wuihong、simui chu ung zo zhang kangmo sanzhvoi mu ga e shuipong zui jolo gvo tang lazan dvum abo shima, ibyvat kau ma bumlang  sanzhvoi mu zuijo lo gvo ajvu gewang gvodik bigvo.
2017zan le 12qap 29nyi zhe zhang, ginwang  wap bve mai ginwang gom ma wuilang zhiwo kangmo ma katshui zhepzui e lo gvo e muzo 109dam, xang rungwap bve mai katshui zui e lo gvo 552dam、cungungso kangmo mai mingbyu wui ri shuipong zui e lo bum gvo e 725dam gu eq ra bvong gvat zhang, nvunglvang mu bizui bitoq e byu yuq 4780yuq yvang ang mu, akui u zhe zhang, ginwang gom ma wuikung wuihong、  bumlang zhiwo kangmo sanzhvoi gvungbum bve za angvut, wuimo lang yam ka simui lonchu chu ungzo gvo zhiwo  3wo ri dveng katzhep myvi byvam byi bigvo  ngvut ra.