Mau suya wapdoq nvikbo Wuigvang Mangshi maudang rung sai zhang ma lo lvingwu ri loqmu lago zuisai gveq ga daira

卫岗调研芒市机场建设时提出 加快建设全力以朴推动项目落地

时间:2018-01-12 18:12:14

Yvumsing wap lusik Xiqap 7nyi ri, Mau dang wapdoq mudve shuji、mau suya wapdoq nvikbo Wuigvang byu lazhum shui lui Mangshi maudang rung lo ri maudang rung sai lvoq gvutlvam gvut gvo nyi gvo e lo wu    agvo.
Wuigvang nvikbo bve, Mangshi maudang rung zhepwu zhang ma yvang wang e lui, Padi mai maudang rung zhe myidat qing kisu gvut sai nyi gvo e hi wu gvo e mai, maudang rung sai gvut  lvuq lo e bve zapzap dum coq wu agvo, ban kat lvingwu e mai loqmu kisu zui lo nyi e  dai jvo gvo e lago sai jo wu sai   ming- lvum lui, akui tang ma kisu gvut sai coq zui e lo ra amu dum sai piran byi le gvut agvo.
Wuigvang nvikbo dai le, zvang wap kangmo myvamg ma yap, we mai wu、 gvolam ma wu lui,  loqmu xi lago zuisai e lo shang. Loqmu xi zui ra myit eq zui loqzo gi Jang Zemyin zung shuji nganvung Yinnan ma lo zhe dai e dang lazhvum ma wang、mau dang wapdoq mau suya wapdoq bve ma e mu zhvung zui ma chang lui mu zuipyi gveq, wumhum uhum gvut lui loqmu han wo zui ong ra qo gvut shang ga.
            (Puq lazhang su Mumvau)