Zhunggung Sakung dang wapdoq nambat 7cik 4 da zuppong pong be

中共德宏州委七届四次全会在芒市召开

时间:2018-01-12 17:51:04

 
 
Yvumsing wap lusik  Zhunggo gungchandang Sakung Sam Zaizo amyvu upkang mau nambat 7cik anum muwun suwun pung zuppong mai shit byvojvo gvat be
     (Zhunggo gungchandang Sakung Sam Zaizo amyvu upkang mau nambat 7cik anum muwun suwun pung zuppong mai myit chom hui be )
    Zhunggo gungchandang Sakung Sam Zaizo amyvu upkang mau nambat 7cik anum muwun suwun pung zuppong, 2018zan lvomo 1qap 9nyi mai 10nyi ri Mangshi ma pong be.
     Mau dang wapdoq anum muwun suwun pung mai zuppong zhvung zui. Mau dang wapdoq nvikbo Wang Jinqang zuppong ma dang dai ra.
     Zuppong ma Wang Jinqang dai kojvo e loqmu eq Mau dang anum muwun suwun pung, 2017zan Dang amu zui ring loqmu lago jo mu dum chom mingpye hui lvum be, 《Zhunggung Sakung dang wapdoq Dang e 19da zuppong lazhvum chang ri Sakung mau lvutlvai zuiring mu qo misat laigva》ri chom zhepwu lvum be, xi mai, Mau suya wapdoq nvikbo Wuigvang loqmu xi kisu zui ge e lo ra qo lago dum sai daiqang jvo ra.
     Zupong ma anum muwun suwun pung byu dum sai qin lvuq be,Xen Jaqang、Che Faqyin、Holin mu e hubu wuiyen bve ri mau anum muwun suwun pung ma bi lvuq gvat dvo be.
                                                      (Puq lazhang su Mumvau)