Zhisham Gamseng Zaizo zangseng asik lalvum dum pong zhat be

纯生态景颇乡村饭店分店开业了

时间:2018-01-08 10:23:04

2018zan zansik 1qap 1nyi ri gi, invung mingdan gom ma Dang e nambat 18da zuppong mo pongong jolo mai, minggvan toq ma piga wuiloq coqgvung wanglo nyi migang ri ngvut mu, yvumsing Mingdan kau ma mingzo danzo wui e zoshuq igvun dveng qutzhvoi lo  nyi le nung ma,  Mangshi kung ma mingdan dvirva kisu zhvoi zhang kisu yvang wo bichang pongong jolo Zaizo Zhisham Gamseng e Zaizo zangseng ri gibu gira imyit eq zansik bvoi 1nyi ma yvang zai lalvum dumpong lvuq dvo be.
Kizan asak 26zan wanglo be e Zhisham gamseng gi, Yvang nvik ga e ajing、inu iwa ga e kayuq kisu myoqdong  lvang abiqit se shi ma chuizo byu dutbyuq mai, izva  bve tang ma za byu ga e binyi dutmvau lo mai, yvumsing agon zo luqchung jvo e zhong ga e wo bidoq yu mvau mai,ibyvat kau ma mu bikat hozui wanglo gvut, lazvang eq lazvang Kuimyin kihe he piga wuiloq gvutbang tang gi chang wu、myingqi katlom zo le ri yvumsing qi i  lagap zo ri lvang nange nanngon i i......
Byu ga le xi o ri  datlam datmu wu bang gi, yvummau ka lonnyi bamnyi nyibang  toq za gi kisu wa ga ngvut gvilvang zhezen zhegvung lang le ga e dangkun xi Zhisham Gamseng zo hi ma yvang anglang be ngvut ra.
 
Gvutdik ya hau yvang be. Zhisham Gamseng zo xi minglam ga e katlam ge lo mai, 2010zan le gonyen yam ri yvumsing yvummau shut dvaulo mu, yvumsing yvang zui shigut wu bira ga e myit bo mu, Mangshi kung ma cezhung gauyvang e mu lo kat zui wu ri haizui hai ade dveng e mu zhvat、numnang zo wui ri shui mu ze gi kat bilang      pyoqde wun byi wu、ngizo gi kat birem wu, haigvut mvau e lo ri re milaq gi kaka zhvat.
Haigvut haimu e lo gvilvang yvumsing eq lo ang dvo ze ri za zangzui be mai piwang ga e gi yvangbau yvang la-ang zhung mu. Zhisham Gamseng zo o hai ri awo bingvam zhe dvo ma, zangseng pongwu ra imyit chombo mu, Mangshi munzhvun ma Samwa Gvongseng wa nam ma  zangseng cau mo ma, subve lvang kimyvo yuq le pong bai wu mu dvoham dvo gvo semo pung bang bvung yo mo  ma, imyit gi gvogvo lo byin seng mu lo pong      zhvam wu le ga zhang, maumyi yvumsing lvang nanhoq bun mu yvumgo zhiwo bve za bigon bimu nyi zhang ge be ga ri, boizo ngun lvang la-i zan gu ao ga ri Zaizo zangseng pongzhvam nvang  e lo tang, buinyi myanglo migang, lanyi eq lanyi piga dvoqge lo le gi lamlam yvang, mingma danma za wohu bum le za angvut, subve mingdan mai invung mau shut lolam gvun bang dveng Zaizo cunwui zhaq lo bizo ngvam bum agvo.
Lajo ma za pongmyang dvo ri modo eq zang le zo le bing myolo nyi nyi dut e  mizho, kizan le zansik 2018zan le lvosik 1qap 1nyi mai Mangshi myuqkau Jintaq lu(Mangshi shuiku lo le qomo yam). Hikun le Sakung mau sara zhong cau toqzo ma hi zhe le zangseng 2yvum ngvu ra ma. Zangseng mying gi hile lvum eq lazhung za“Chun sentai jinpo xiangcun 2den”ga lui myvingdvo ra. Zangseng sik xilvum ma Gaitoq lo le cunwui ri acau lvum toq gailvuq e cunzhvau myodik be, zho ze toq ma baitoq lo le cun  zhvau bve ri hikun   invung Wunbvong Zaizo wui chungjo lo dekau zo toq mai lvom dvam byi agvo. Zangwui e zo ra shitjvo zhvinvan:
               13330457817、15969053955