Sakung mau nambat 14cik mingbyu gunglvik gungtai zuppongmo 6da zuppong pong dvom be

番跃平当选德宏州人大常委会主任 卫岗当选德宏州人民政府州长

时间:2018-01-08 09:53:07


    Yvumsing wap lusik Lvomo 12qap 29nyi napjvo 9qing ri, Sakung mau nambat 14cik mingbyu gunglvik gungtai zuppongmo 6da zuppong nambat 3dam suwun banshoq pongdvom zuppong Mangshi zuppong yvum ma pong be.

  Pongdvom zuppong ma bilom ra e gunglvik gungtai byu gi 270yuq ngvut le, zuppong ma dveng za wo zhe lom e gunglvik gungtai byu gi 254yuq zhe ra, dvira ma byudu ma ang be.

  Zuppongmo gi zuppong anum muwun suwun zau Wang Junqang zhvungmu zui ra.

  Xida zuppongmo ma zuppong suwun zau gvut mu zhvungwap ma le zhe zung e nvikbo wui gi Fan Yau- pyin, Yi Mayo, Wang Myinshan, Wang Xingcai, Lyu Wusan, Dung Chinbau, Ban Aigo, Zhau Liqxin, Don Shaugvong, Yang Xangshi, Wang Shaudvong, Yoq Makung, Zhang Lagam, Li Chon, Fung Zuyi, Yin Qingfung, Shi Daukung.

  Wuigvang, He Ruliq, Hong Li- yun, Li Zhimyin, Yang Xanghung, Ma Yunfung, He Yung, Hou Shen, Lyu Jvangyue, Yang Shizhvong, Oqtun, Lyu Yungzan, Wang Yi, Li Chauwui, Fang Shen, Gon Gozhau, Yang Liyun, Shau Zhanxen, Dvau Shaurui, Zhu Qi, Kung Lagam, Sung Yifa, Yi Zhung sheng, Li Shauhung mu e bang gi zuppong zhvungwap ma le zhe zung agvo.

  Hi ri mauzvang suwun zau gvut lai wu e Yang Wunzhung mu e bang ri zuppong zhvung wap ma le zhe zung nvang dvo gvut agvo.

  Zuppong ma zau qin lakmat pyau zhepcho gvut nyi ra e zhvungbyu eq zau qin lakmat pyau ri zhepcho byumying chom myithui dvo be.

  Zuppong ma qinlvuq dvo e gi Fan Yaupyin ri gi mau mingbyu gunglvik gungtai anum muwun suwun wapdoq zau gvut qin toq dvo bigvo, Wuigvang ri gi mau mingbyu asuya mau upzau gvut qin toq dvo bigvo, Yi Zhungsheng ri gi mau jiro zvang mingbyu dvira pyit rungzau gvut qin toq dvo bigvo.Sakung mau ma e Yunnan ming nambat 13cik mingbyu gunglvik gungtai zuppong mo ma gunglvik gungtai gvut bilom ra byu qin toq dvo bigvo.

  Zuppong ma suwun zau gvut qin toq dvo e lakmat buk zhau byi gvut agvo.

  Asik wo qin toq dvo e su- wun zau Fan Yaupyin, Wuigvang, Yi Zhungsheng 3yuq nvikbo gi zuppong ma upkang zhvum myvi dang dik dai- jvo gvut agvo.

  Zhe tang ma kikkam dik e mingdan mikon te kau ma ong bidang wo shoq gvut xida zuppong pong dvom be. (Puqsu Muiho Mugvai)