Wunbvong Zaizo amyvu wui e woqme qo wumgvat zhvoi nyi e Muiho Munang eq Gireng Munu

织锦人

时间:2017-11-16 10:27:36

  Akui, mu no mu yvumsing igvun kau ma nyinap yvumsing myvuzo wui e woqgan woqme qo agvat aqo yvang zui shigut nyi su nvik Muiho Munang eq Gireng Munu gi he zance myit hi ri gi, Sakung mau ayo myihe bvauzhang ma myiwe zo byvat mai asuya mu lo bizui bimu mu lui, kinyi mu ga e no tang zhe shoq Mangshi kung ma lo zui ngonzha nyi agvo.

  Muiho Munang eq Gireng Munu nvik ri daigvat zhang Mangshi kung ma o ase e byu alvum nyi gvo. Yvangnvik myiwe zo byvat ma byvatzvin alo zhvoi ang dvo mu zhongkum ga e lago go amyang bidoq wu、wutlo le mebu zalvang teptep za lago go agum wu e mvomyi pulai lo wu gvimu, Yvangnvik asho awui mai gvolo soq dut eq, Mangshi kung ma Mvanju ayo myihe bvauzhang shut iyuq e lada layuq hiwang tangwang gvut lui asuya mai ponghi lo gvo e ayo myihe bvau zhang ma lapyi woq lawa za 20zan myit lo chom zupngon jolo gvo e su nvik ngvut ra.

  Muiho Munang gi Wucha lu Zhidam wa mai Yvang asak 14-15zan gvo mai yvummau nyi ri kimyvo bizui mvau ngvut gvilvang, lacung lazan zuimvau ri layvum bang chauzhi ga za labo nyi le angvut, mebu zalvang toqmai byi wui le bupyau haugu eq e wui ngvaqbyvam ra ngun hau sheq azhvat woho ho dut nyi nung ma, Mangshi Mvanju ma toqmai ayo myihe bvaubyu qui agvo ga wojo eq lalving dam, yvumsing gungdvap eq yvumsing inu eq woqbyi tungking zo laqap zo za wunchung mai, yvang byvat zo ra zangkoq woho wanglo mai kinyi zhe shoq, yvumtu igvun mu mai zoku wuisho eq Zaizo wotgan bve ri shirvong shiraq e mizho, kinyi mu no shoq yvumsing myvuzo wui e woqgan tungking changzhup dat biwoq shoq shigut shizhaq jolo gvunggat inu ga wodut mu, akui yvang e myiwe zo 2yuq eq igvun gi ramram e ngonzha nyi agvo.

  Haumai, Gireng munu ri dumdai shang ga zhang, yvangpyi woq gi Mangshi kung Mvanju ayo myihe bvauzhang ma chom huilvum gvo nyi mai, zhvitdap rapra lvum agvo za angvut, yvangnvik suya mu zui ra banzui eq 2yuq e woqgan woqme ga e xi qo zhaqchom shirvong su nvik ngvut mu, haise su hai ase arot ma shidaq myirot lvumlvum gvut lui, myo midung le gi yvang pyiwoq ma za daigvat zhang Muiho Munang gi woqgan qo zhe rot asak ri lason zo zhe gvo mu lui, Yvangtoq zhe dviq e Gireng Munu ri kadong ko gi kisu gvatlo le bve lago go zhvat dai jvojvo mu e ga. Yvangnvik mu ri laha zui, zowui ri laha ha gvo lo gvimu, akui kinyi zhe Mangshi kung ma suya mu no mai laha lawa, yvum ri layvum mo zima atoq ao gvutlui chom wui zha ngon nyi agvo.

  Gireng Munu ri Yvang myiwe zo byvat ma daigvat zhang asho awui yvang gvolo byu mu lui, hikun le igvun mvomyi qo za daigvat zhang, Muiho Munang toq age yvang zhewui lo wu su mu lui, Yvang e piwang zhvoi e dong ri ngvutmu, yvang myiwe zo byvat mai yvang yvangbau Mangshi kung shut Mvanju ma ayo myihe bvauzhang ma byu qui te wojo mu, yvangbau asuya mu zui qo datho wanglo ngvut le ga. Ao ma Muiho Munang eq Gireng Munu yvangnvik byvatzo ma yvumsing Zaizo labau ri ga lui chom woqtoq lo bum Zaizo woqme bve lawam zo ri changwu, chang bimvoq se e lo shang...... . (Gvasu Mashong)