Wunbvong amyvu zowui wut e mebu bvan woq zhang pong dvo be

盏西有了景颇花纹织锦厂

时间:2017-11-16 10:25:08

  Yinjang ginwang Mvanzhang mauwa Luqnoq wapung Lanye bva wa ma e Doqshi Mugvai, Zhanxi myuqwa ma woqgan zhimu seng pong dvo be.

  Sira yvang dai ra, ngo gi nganvung mau ma wu gvat zhang nvik zhaq myit dviq gvat ra ga, haimu lvu ga zhang, nganvung dvungbyu ka- nvam ri achung age e wutbu wutme yvumsing mau ma asai awoq awo dut ngvut ri, Myenming ashuk ashak ming ma asho awui e wun lo ra, hau mizho mai shigut lo e qo ngvut le ga.

  Sira yvang wui lo e woqgan gi 10lvum ngvut ri, asu byu gi 6yuq, akui 4yuq dum ho ra ashi ga, hau 6yuq ri gi yvangmoq yvum ma layuq gung ngun 8000koi e byi dvo mu lawo shui lo e ngvut le ga. Haumu yvang lo woq hi e gi lvomo laqap abo shi, asu e ko gvat e myo zhang gi layuq gung 5-6nyi ma ladung wo woq le, ko gvat e shau zhang gi 3-4nyi ma ladung wo woq le ga. Xijiro gi ungkum apong shi mu o ri lvang aung byi shi ga.

  Dum ngvutzhang nganvung o kasu o nau e ayung yvumsing yvang woqgan woq zhang ma zhe lo lui lo daijvo cha le, hauzhang sheq nang o nau e su woq byi ra ngvut le, nganvung Sakung mau ma e sakram zomyi bve ngvut gvilvang gvam mvoq bang ri gi mvoq byi ra ngvut le ga.

  Sakung mau ma chom nyi dvo e gumang nvikdvang wui, akui gi Gungchandang e dvira xi i ge e akau ma nganvung byudu shau byumyvu ri tuqbang girum nyi le, age yvupmyvi dvo loq, paupyi zamtung e shang, myvipo qo chang e shang, haise haidat su ngvut gvilvang Doqshi Mugvai ri wu shigut e shang ngvu lumzhing gvat le.(Gva su Zhvinyu Nonglat)