Howa ze dvambyvaq ung zhang ma Sakung ze ri zhaq ngui agvo

农博会德宏馆农产品备受你青睐

时间:2017-11-16 10:23:23

  Yvumsing wap lusik Xi jiro, howa ze dvambyvaq ung e mai xigu, Sakung mau ma e diqa howa ze ri olvang zhaq ngui dik agvo, le wui、le zhvum wu、le ming coq e puga wuiloq byu eq myuqwa byu byo byin su zhin abyit. Zhe dainau le gi, howa ze sanghi da lo bi dvambyvaq ung e Mingmau Dungzen byoyang zvo wa cuq e mai xigu, byin ding laigva wo gvalvum dvo e banshoq gi 65munkoi, 10nyi myintang nayi 5qing ma, Sakung ze dvambyvaq ung zhang hau yvang ma wo ung ngun 10.05munkoi,wo midat gvalvum dvo e 37munkoi zhe be.

  Howa ze lo bi dvambyvaq ung e sutzum rung gi Mingmau daiwang zozhung yuxen seng、Mingmau myuq jintudi senwu koji yuxen seng、Lyanghoq ginwang Kangshuxin linzhi bauzi zhungzhi zhungxin、Lyanghoq ginwang Dachang xang Dachang cun Huilung Potulin lapoq ho zhang、Lyanghoq ginwang Dunghang senwu ziyen kaifaq yuxen seng、Lyanghoq ginwang Dachang xang Dachang cun Huilung potulin lapoq ho zhang、Lyanghoq ginwang Guilung lapoq yuxen seng、Lyanghoq ginwang Lyangmung lapoq sairvang rung、Mangshi Zhipang xaubyilang chin ung seng、Lyanghoq Huilung lapoq yuxen zeren seng、Sakung xaukong zozhung yuxen seng、Mingmau Dungzen byoyang zvo zhang、Ynjang linli yuchaq yuxen zeren seng、Yinjang ginwang Manyin senyen zozhung yuxen zeren seng、Mingmau myuq Yenjinyoq yung ziyen kaifaq yuxen seng、Mangshi zhichin lapoq yuxen seng、Lungchon ginwang alu oloq chin yu xen seng、Sakung Yinjang ginwang bangwui bushi ho yuxen zeren seng、Yinnan yenrun jengo kaifaq yuxen seng bang bve, nganvung mau ma diqa howa zu shojvuq、myik zoze、wa loqmu ze、linzhi mun、lapoq、chin、byo-i、chaq yuq、dufu、muize shi zhvinwing、jangyuq、dvaulvang、bushi、bushi cu、Auzhu jengo ze bve ngvut ra.