Sakung mau modo mugon gung-an rungwap mai 5-10zan

德宏交警公布52人被禁驾名单

时间:2017-11-15 10:29:34

  Sakung mau modo mugon gung-an rungwap mai 5-10zan jiro modo age gvon lora bang e mying dvongtoq dvo bigvo

  Yvumsing wap lusik Akui u,Sakung mau modo mugon Gung-an rungwap mai 52yuq gu ri 5-10zan gu modo age gvon lora ga lui byumying gvatoq lo bigvo.

  Yvishuq mu modo age gvon ga lui zhepmyving jolo gvo mai, modo mu toq e likdik ma shaulo nyi be. Asau gi, imyit azhvoi le byu lawam yvi kishuq ga ri dangdai dang ason bum, danze gi gvo gvo modo kanggvon na mvau bum gvo ma lvomzang zui e byu gvo e 52yuq gu ri,,likdik ma modo age gvon lo ga lui byumying gva myvingtoq dvo bigvo. Haugu ma yvi zhe na 3yuq gu ri gi yvangbyvat modo age mvoqgvon lo ga lui myingnoq mo gva mizving dvo bigvo. mara alum gvo e 49yuq gu ri gi 5zan gu modo age kang lo ga lui lakmat lvomyu dvo byi mu 15nyi tong dumlvung mu, ngun 5000koi dumchup yu ashigvo.