Lalvang mying mai to e 《Zhigo zhi》rau wo rvang toq be

景颇族浪速语志歌歌即将发行

时间:2017-11-15 10:16:02


  Lalvang mying mai kingzo kingmo ka togo ngon jolo le 《Zumgo zhi》、 《Guqsik zo zhigo》、《Yvumwang zhigo》rauwo dumrvang toqlo be

  Yvumsing wap lusik Ka amyvu zo ri yvumsing labau mvomyi ga le xi gi ra zhoq le zhvat, asu gi ka amyvu zo ri yvumsing mvomyi labau ga le xi ri advo amyvi e lo ra midvu sedvo bang eq za lago go shui mingzving jolo zhang, byvatzvin ga le xi hingmyang jolo zhang lanyi gi datbyuq datmu lo nyi le. Haumu lui Invung wunbvong amyvu zo ga le xi hu zhe gi, mying gi advan dvan e zhoqbum le mu lui haimying se su haimying mai yvang yvumsing e tangshu tasha byvat le bang e midvu ngvului rau chom gva mizving jolo shang!

  Kida Lalvang mying mai 《Yvumwang zhigo》eq《Guqsik zo zhigo》ri dumgva mizving toqlo bang gi Mangshi kung ma lo zha ngon nyi dvo e Mangshi myuq Mvanhai ma Bau Konglum、Mangshi myuq Zhungshan ma Dung Wuimyin、Lungchon kung Wangzi shu bum ma Mashong xi 3yuq ngvutra.

  《Yvumwang zhigo》eq 《Guqsik zo zhigo》 xi 2buk ri 11qap lvotang ma luyin te mai banwo rvangtoq lo shoq ngvu lui chom shigvut nyi le. 《Zumgo zhi 》gi he kizan go lailo be zumgo yam ri hi wo rvangtoq lo mu, Mangshi kung ma zumgo u ri zhaqngon shoq yvang luqyin te myvingdvo mului gozhvam ngon lailo be.