Lungchon Yinjang ma Zaizo tungking guqsik zangzo be

陇川盈江欢度景颇族新米节

时间:2017-11-15 10:10:05Yvumsing wap lusik Guqsik zangzo bvoi gi Zaizo amyvu guqzo muilum wo yu zhang gibu gira kilum e tungking bvoi lahu ngvut le. Zanwui le e maudap lvomo 8-9 hau jiro, yvumlvum zhup guqsik zangzo le. 2017zan 11qap 4nyi ri, Lungchon ginwang guqsik zangzo bvoi Lungchon Zhanghong munau zumzhang mudai yvum ma gvut be.

  Guqsik zangzo bvoi ma Zaizo amyvu e tungking guqsik zangzo dong mai gvut agvo, yvumsing wui bingdve, zhe le lo e buinum auzo numnang wui gi zhungkang howa nuqpyi zangbung woq-u ipe pigang wolan wun le bum be.

  Guq、pehum、dungko、mui、lik mu e azhung zhung e howa nuqpyi jamzan ma bumpyi dvo be, dumsa wa hi guqbyo wut, yuqdu zhup wangzan yuqyo, shigu gaungvui wing ra qo dvon, natzhun lvang e mai, guq zhoq lo e mvomyi dai jvo gvut be.

  Sangnvik nuqbo zhungkang howa zhe wo yu ra midvu, guqbyo ban wut tang ma howa myui buinum wui ri qom gam hun gvat be.

  Howa myui gam ra hi ma, mudai wap ma hi 2lan lo wun dvo le.Mudai wap dum dvau wang e mai gi guqbyo ban wut be.

  Guqsik zang zhvum wu ra hi ma, dumsa hi tangzan yangzam abyit guqzo muilum wo yu, yuqdu zhup gungdu wangzan yuqyo, igvun zoshuq ra ngon shang ga dvon be.

  Myin ri, sakung mau Zaizo amyvu zatpung bang eq xangzhin kangmo ma e gungtai pung zhvoi dik e zat mikon chom byvaq ngon gvun bigvo.

  Guqsik zangzo bvoi gvut e mu, Zaizo amyvu e tungking laili paqzhvi coq zui e lo, Zaizo mingbyu gi maukung o myidam toq ma e bumbum bvabva 、sikzo mvanzo ri zhvitdap gvangdap, howa nuqpyi wo yu qo gibu gira chom kilum, byumyvu shidaq byinpye lvohut zhe wo hui e lo be.

  Byvatsik ma amu loqzo sik hi e lo ——“ Sakung tebyvo wap amyvu mying byvo bang eq wakau tebyvo jo nyi e numnang wui 19da zuppong lazhvum chom mvoq amu eq Zaizo amyvu e tungking guqsik zangzo bvoi ”. 11qap 3nyi ri Yinjang ginwang Pyinyen zhin Mungzhan wapung Datonjeq wa ma gvut be.

  Xida le bvoiking ma zhvungzui su hau yvang ma Dang e 19da zuppong lazhvum daijvo、byvoshit alvo laigva buk zhau byi、zat mikon byvaqshit le adong dong mai, Dang e 19da zuppong lazhvum mauyam dviqzo amyvu mingbyu wui ri hanhan yvang byvoshit zhe be, bvoiking ma gibu gira nguingui ngonngon, byvoshit mvoq e lazhvum gewang zhaq gvo ra.

  Xida le bvoiking gi Yinnan byumyvu mying tebyvo wap isum amyvu byvo bang sanghi dam mauyam wakau ma so wang zhe lui, tebyvo pong jo nyi e numnang wui eq myoqmyang ngequm gvut lui, shidaq mvoqlvum、shitlvum、 myigon lvum gvut gvo e mai, hau zhiwo mingbyu eq lawa gibu gira guqsik zangzo bvoi chom wang gvun bigvo. (Puq gva lazhang su Mulat)