Xi Jinpyin Zhunggung lada zuppong pong zhang ma e wu kun sai daiqang jvo ri --Dang e shigvut shizhaq lo qo laqing lvang age dvomyvi Dang e kikkam wunwo labyvat yvang shigvut ra le

习近平在瞻仰中共一大时强调 铭记党的奋斗历程时刻不忘初心 担当党的崇高使命矢志永远奋斗

时间:2017-11-03 10:12:53

  

    Xinhuashe 10qap 31nyi dat lusik Dang e 19da zuppong pong dvom e la yiban ma, Zhunggung zhungyang zung shuji、mingdan

  zhuxi、Zhungyang jewap zhuxi Xi Jinpygyang upkang dvira wapdoq suwun wui Li Keqang、Li Zhanshu、Wangyang、Wang Hulin、Zhau Leqji、Hanzhin ri shui lui, 31nyi ri Bejin mai Shanghai eq Zhejang Jaxin ma tuqtuq yvang lo gvilui, Shanghai Zhunggung lada zuppong pong zhang eq Zhejang Jaxin Nanhu lvai ne ma lo chom wu gvilui, Dang cuq lo e labau mvomyi ri lo dvaumyit lvum,Dangpung wang e maudo dangkun bve ri dvaumyit gvatlvum bigvo, ximai Dang zhungyang nvikbo sik bve gingging yvang upkang gon ra myit zhe zung bigvo. Xi Jinpyin aqak dang dai e kun sai daiqang jvo ri, abvun awang ri a ge dvomyvi、labau wunwo lago dvingdving yvang mizving、labyvat shigvut shizhaq zhang sheq, Zhunggo gungchandang labyvat ram nyi ra ngvut le. Danggom mingdan gom amyvu cangzhup mingbyu myithui manghui、aqik anik mujing zui zhang gi, Zhunghua byumyvu kikkam duqbo dvoq lo、gvunggat lo ra ngvut le ga.

  31nyi napsun, Xi Jinpyin bve maudang mai jo eq zhang, Shanghai myuq Xinyelu 76hau ma e Zhunggung lada zuppong pong zhang ma zhe e bigvo.96zan hi ma, 1921zan 7qap ri, Zhunggo gungchandang nambat lada mingdan gom gunglvik gungtai zuppong xima pong be, hauda le zuppong ma midung gi Zhunggo gungchandang cuq be.

  Xi Jinpyin bve Xinyeqlu qo ma modo jo e mai, Zhunggung lada zuppong mizving yvum ma qo so lui zhe e bigvo. Xi Jinpyin Shanghai ma amu zui e jiro xima 3da zang e wu be ga. Xi zhiwo ma, Xi Jinpyin hi Zhunggung lada zuppong pong zhiwo ma e dvu wu gvat be. Xi 18pyinfang myi e yvum wap zo ma hauzan le zuppong wap su mvon dvo agvo. Xi Jinpyin zvomra myang shoq yvang wu nyi lui, zuppong zhiwo hau lago yvang migum ge、chung ge ra le ga dai be. Xi jinpyin nvikbyoq dang dai e gi, Mau Zedung nvikbo wa xi zhiwo ri gi Zhunggo gungchandang e“shingai pyang”ga myving e dangdvu xikun zhaq tuk ra, ngo ngvu ri xi zhiwo gi nganvung Zhunggo gungchandang byu e imyit yvumyo ri ngvut ra ga.(Puqsu Mulat)