Zhonggoq gongchandang19da zuppong zhaq ong za pong dvom be

中国共产党19大全国代表大会在京胜利闭幕

时间:2017-11-03 10:00:13

     Xinhuashe Bejin10qap 24nyi dat lusik Zhunggogungchandang nambat 19da mingdan gom gunglvik gungtai zuppong ma Zhungyang anum muwun suwun wapdoq eq Zhungyang tung dvira zhepgon anum muwun suwun wapdoq zausik qintoq dvo be, 18cik Zhungyang anum muwun suwun wapdoq loqmu kojvo byindum dang、18cik Zhungyang tung dvira zhepgon anum muwun suwun wapdoq loqmu kojvo byindum dang、 《Zhunggogungchandang zhvummyvi(sai ding amu)》ma e byindum dang ri wo chom myithui dvo bigvo. 24nyi napjvo mingbyu zuppong yvum ma zhaq ong shoq wo pong dvom be.

  Xi Jinpyin zuppong zhvung zui ra.

  Napjvo nayi 9qing ma pong dvom zuppong hi e lo be.

  Zuppong ma zhe ra ang e gungtai eq ga- dvu zhiyu e gungtai byudu banshoq 2354yuq, dvok wo zhe e byudu 2336yuq. Dvok zhe lom e byudu zhelom ra ang e byudu banshoq ma e lawui atoq lvai be, zauqin dvira doqdan dvo e ma ang be.

  Zuppong ma hopma e zauqin lakmat zhepgon byu 2yuq eq zauqin lakmat zhepgon byu 36yuq ri hi chom myithui lvum dvo bigvo.

  Hopma e zauqin lakmat zhepgon byu eq zauqin lakmat zhepgon byu bve chang zhep wu dvo ao ma, zuppong zhe lom e gungtai byu eq gadvu zhiyu e gungtai bve mying agva lvum e dong mai zauqin qin lvum be, suwun 204yuq、zau lvom suwun 172yuq pung dut e 19cik Zhungyang anum muwun suwun wapdoq, 19cik Zhungyang tung dvira anum muwun suwun wapdoq suwun 133yuq qintoq dvo be.

  Nayi 11qing 12minit ma, Xi Jinpyin gi, Nambat 19cik Zhungyang anum muwun suwun wapdoq eq Zhungyang tung dvira anum muwun suwun wapdoq, Dang e19cik mingdan gom gunglvik gungtai zuppong ma zau qin qin dvo be ga byvo jvo ra. Zuppong wapgom ma loqbyvuq myang dik shoq yvang chom bat myving bigvo.

  Zapzap, zuppong ma 18cik Zhungyang anum muwun suwun wapdoq loqmu kojvo e byindum dang ri wo chom myithui dvo bigvo. Zuppong mai Xi Jinpyin 18cik Zhungyang anum muwun suwun wapdoq gungtai gvut lui qom kojvo e laigva ri dong byi bigvo.

  Zuppong ma 18cik Zhungyang tung dvira anum muwun suwun wapdoq loqmu kojvo e byindum dang ri wo chom myithui dvo be.Zuppong ma 18cik Zhungyang tungdvira anum muwun suwun wapdoq ma e loqmu ri zhvungzhvuq byi be.

  Zuppong ma 《Zhunggogungchandang zhvummyvi(sai ding amu)》ma e byindum dang ri wo chom myithui dvo bigvo,saiding amu xikat ri chom myithui lvum e haunyi mai yvang chung ra qo doqdan dvo be. Zuppong ma, Dang e zhvummyvi ma Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo diqa isam bo e shehui zhuyi myit Makesi Lelin zhuyi、Mau Zedung imyit、Din Xaupyin e mingdan dvira、“Milai zhvum 3kat”aqak myit、logidat ringzhat yoq eq lanong za Dang e qozo qomo dvunshit so ra qo lvoqging dveng rot dvo bigvo.

  Zuppong ma hen dvo e mu kangmo ban yau tang ma, Xi Jinpyin gibu gira e loqbyvuq te kau ma aqak dang dai be.

  Zuppong shinggvang dik e《Minggvan mikon》te ma pong dvom be. (Puqsu Mulat)